Embed these Brackets

Logo
Quarter-finals
Best of 1

2877785 Seiya LanSeiya Lan 1

2877786 BYEBYE 0

2877787 BICHOTABICHOTA 1

2877788 MASTER FIREMASTER FIRE 0

2877789 KONTROL ESPORTSKONTROL ESPORTS 0

2877790 NICOLNETNICOLNET 1

2877791 STYLEPROSTYLEPRO 0

2877792 CUBIL GAMINGCUBIL GAMING 1

Semi-finals
Best of 1

2877785 Seiya LanSeiya Lan 1

2877787 BICHOTABICHOTA 0

2877790 NICOLNETNICOLNET 0

2877792 CUBIL GAMINGCUBIL GAMING 1

Final
Best of 1

2877785 Seiya LanSeiya Lan 0

2877792 CUBIL GAMINGCUBIL GAMING 1

RO1
Best of 1

2877792 CUBIL GAMINGCUBIL GAMING -

Round 1
Best of 1

2877786 BYEBYE 0

2877788 MASTER FIREMASTER FIRE 1

2877789 KONTROL ESPORTSKONTROL ESPORTS 1

2877791 STYLEPROSTYLEPRO 0

Round 2
Best of 1

2877790 NICOLNETNICOLNET 1

Match 10
View Details

2877788 MASTER FIREMASTER FIRE 0

2877787 BICHOTABICHOTA 1

Match 11
View Details

2877789 KONTROL ESPORTSKONTROL ESPORTS 0

Round 3
Best of 1

2877790 NICOLNETNICOLNET 1

Match 12
View Details

2877787 BICHOTABICHOTA 0

Round 4
Best of 1

2877785 Seiya LanSeiya Lan 1

Match 13
View Details

2877790 NICOLNETNICOLNET 0

Round 5
Best of 1

2877785 Seiya LanSeiya Lan -

Final
Best of 3

2877792 CUBIL GAMINGCUBIL GAMING 2

Match 14
View Details

2877785 Seiya LanSeiya Lan 1

RO1
Best of 1

2877792 CUBIL GAMINGCUBIL GAMING -