Add a Timestamp


Local
UTC

E-mail

asdfasdf

FIFA 13VENUS GAMING CENTER

Embed these Brackets

RO256
Best of 1

2656709 Trương Quang Sang Trương Quang Sang 1

2656716 FreeWinFreeWin 0

2656664 Đặng Văn Nghĩa Đặng Văn Nghĩa 0

Match 2

2656620 Dương Văn Thiện Dương Văn Thiện 0

2656669 Nguyễn Văn Phong Nguyễn Văn Phong 1

2656717 FreeWinFreeWin 0

2656614 Trần Dương Tiến Trần Dương Tiến 1

2656718 FreeWinFreeWin 0

2656641 Lê Quang Trung Nhân Lê Quang Trung Nhân 1

2656719 FreeWinFreeWin 0

2656714 Hồ Hữu Hào Hồ Hữu Hào 1

2656720 FreeWinFreeWin 0

2656635 Cao Viết Khánh Cao Viết Khánh 1

2656721 FreeWinFreeWin 0

2656587 Đỗ Mạnh Dũng Đỗ Mạnh Dũng 1

2656722 FreeWinFreeWin 0

2656655 Hoàng Trọng Qúy Hoàng Trọng Qúy 1

2656723 FreeWinFreeWin 0

2656603 Châu Văn Thân Châu Văn Thân 1

Match 10
View Details

2656724 FreeWinFreeWin 0

2656713 Trần Qúy Minh Tuấn Trần Qúy Minh Tuấn 1

Match 11
View Details

2656725 FreeWinFreeWin 0

2656593 Trần Trung Hiếu Trần Trung Hiếu 1

Match 12
View Details

2656726 FreeWinFreeWin 0

2656675 Võ Văn Thắng Võ Văn Thắng 1

Match 13
View Details

2656727 FreeWinFreeWin 0

2656589 Lê Quang Huy Lê Quang Huy 1

Match 14
View Details

2656728 FreeWinFreeWin 0

2656706 Nguyễn Ngọc Hải Nguyễn Ngọc Hải 1

Match 15
View Details

2656729 FreeWinFreeWin 0

2656691 Bảo Thắng Bảo Thắng 1

Match 16
View Details

2656730 FreeWinFreeWin 0

2656627 Nguyễn Đình Rin Nguyễn Đình Rin 1

Match 17
View Details

2656731 FreeWinFreeWin 0

2656632 Hoàng Trọng Khôi Hoàng Trọng Khôi 1

Match 18
View Details

2656732 FreeWinFreeWin 0

2656619 Lê Mai Quốc Cường Lê Mai Quốc Cường 1

Match 19
View Details

2656733 FreeWinFreeWin 0

2656694 Nguyễn Viết Nhật Trường Nguyễn Viết Nhật Trường 1

Match 20
View Details

2656734 FreeWinFreeWin 0

2656643 Trần Quang Sang Trần Quang Sang 1

Match 21
View Details

2656735 FreeWinFreeWin 0

2656670 Phan Phúc Phan Phúc 1

Match 22
View Details

2656736 FreeWinFreeWin 0

2656588 Nguyễn Tuấn Vũ Nguyễn Tuấn Vũ 1

Match 23
View Details

2656737 FreeWinFreeWin 0

2656594 Nguyễn Văn Hoàng Nguyễn Văn Hoàng 1

Match 24
View Details

2656738 FreeWinFreeWin 0

2656682 Hồ Anh KiệtHồ Anh Kiệt 1

Match 25
View Details

2656739 FreeWinFreeWin 0

2656622 Nguyễn Văn Quốc Nguyễn Văn Quốc 1

Match 26
View Details

2656740 FreeWinFreeWin 0

2656715 Nguyễn Viết Tín Nguyễn Viết Tín 1

Match 27
View Details

2656741 FreeWinFreeWin 0

2656639 Hà Đình Quốc Huy Hà Đình Quốc Huy 1

Match 28
View Details

2656742 FreeWinFreeWin 0

2656644 Thái Doãn Hiếu Trung Thái Doãn Hiếu Trung 1

Match 29
View Details

2656743 FreeWinFreeWin 0

2656621 Trần Văn Phồn Trần Văn Phồn 1

Match 30
View Details

2656744 FreeWinFreeWin 0

2656699 Nguyễn Thanh Hà Nguyễn Thanh Hà 1

Match 31
View Details

2656745 FreeWinFreeWin 0

2656648 Võ Hoài Phúc Võ Hoài Phúc 1

Match 32
View Details

2656746 FreeWinFreeWin 0

2656590 Nguyễn Anh Nhật Nguyễn Anh Nhật 1

Match 33
View Details

2656747 FreeWinFreeWin 0

2656646 Nguyễn Ngọc Hân Nguyễn Ngọc Hân 1

Match 34
View Details

2656748 FreeWinFreeWin 0

2656600 Bạch Văn Thành Tín Bạch Văn Thành Tín 1

Match 35
View Details

2656749 FreeWinFreeWin 0

2656692 Trần Quốc Thắng Trần Quốc Thắng 1

Match 36
View Details

2656750 FreeWinFreeWin 0

2656684 Phan Quang Sơn Phan Quang Sơn 1

Match 37
View Details

2656751 FreeWinFreeWin 0

2656697 Lê Công Thành Lê Công Thành 1

Match 38
View Details

2656752 FreeWinFreeWin 0

2656690 Nguyễn Quốc Huy Nguyễn Quốc Huy 1

Match 39
View Details

2656753 FreeWinFreeWin 0

2656676 Nguyễn Ngọc Khôi Nguyễn Ngọc Khôi 1

Match 40
View Details

2656754 FreeWinFreeWin 0

2656661 Nguyễn Minh Trí Nguyễn Minh Trí 1

Match 41
View Details

2656755 FreeWinFreeWin 0

2656705 Nguyễn Minh Phúc Nguyễn Minh Phúc 1

Match 42
View Details

2656756 FreeWinFreeWin 0

2656701 Nguyễn Đức Hải Nguyễn Đức Hải 1

Match 43
View Details

2656757 FreeWinFreeWin 0

2656645 La Văn Thương La Văn Thương 1

Match 44
View Details

2656758 FreeWinFreeWin 0

2656611 Nguyễn Minh Quân Nguyễn Minh Quân 1

Match 45
View Details

2656759 FreeWinFreeWin 0

2656678 Nguyễn Hoàng Huy Nguyễn Hoàng Huy 1

Match 46
View Details

2656760 FreeWinFreeWin 0

2656673 Nguyễn Ngọc Hóa Nguyễn Ngọc Hóa 1

Match 47
View Details

2656761 FreeWinFreeWin 0

2656712 Phan Cảnh Phong Phan Cảnh Phong 1

Match 48
View Details

2656762 FreeWinFreeWin 0

2656679 Ngô Văn Quang Lực Ngô Văn Quang Lực 1

Match 49
View Details

2656763 FreeWinFreeWin 0

2656637 Lê Tuấn Kiệt Lê Tuấn Kiệt 1

Match 50
View Details

2656764 FreeWinFreeWin 0

2656616 Lê Công Thành Lê Công Thành 1

Match 51
View Details

2656765 FreeWinFreeWin 0

2656659 Hoàng Ngọc Khoa Hoàng Ngọc Khoa 1

Match 52
View Details

2656766 FreeWinFreeWin 0

2656602 Nguyễn Ngọc Thật Nguyễn Ngọc Thật 1

Match 53
View Details

2656767 FreeWinFreeWin 0

2656604 Nguyễn Phi Hải Nguyễn Phi Hải 1

Match 54
View Details

2656768 FreeWinFreeWin 0

2656703 Đoàn Việt Đoàn Việt 1

Match 55
View Details

2656769 FreeWinFreeWin 0

2656696 Nguyễn Bằng Nguyễn Bằng 1

Match 56
View Details

2656770 FreeWinFreeWin 0

2656607 Đặng Văn Danh Đặng Văn Danh 1

Match 57
View Details

2656771 FreeWinFreeWin 0

2656662 Nguyễn Văn An Nguyễn Văn An 1

Match 58
View Details

2656772 FreeWinFreeWin 0

2656626 Trần Văn Hoàng Guyn Trần Văn Hoàng Guyn 1

Match 59
View Details

2656773 FreeWinFreeWin 0

2656608 Nguyễn Thành Đạt Nguyễn Thành Đạt 1

Match 60
View Details

2656774 FreeWinFreeWin 0

2656698 Phan Cường Phan Cường 1

Match 61
View Details

2656775 FreeWinFreeWin 0

2656707 Nguyễn Minh Tiến Nguyễn Minh Tiến 1

Match 62
View Details

2656776 FreeWinFreeWin 0

2656629 Lê Duy Hoàng Nam Lê Duy Hoàng Nam 1

Match 63
View Details

2656777 FreeWinFreeWin 0

2656653 Nguyễn Quốc Bảo Chân Nguyễn Quốc Bảo Chân 1

Match 64
View Details

2656778 FreeWinFreeWin 0

2656667 Đỗ Nam Hoài Đỗ Nam Hoài 1

Match 65
View Details

2656779 FreeWinFreeWin 0

2656688 Trần Quang Hưng Trần Quang Hưng 0

Match 66

2656623 Nguyễn Ngọc Bảo Trung Nguyễn Ngọc Bảo Trung 0

2656671 Hồ Tấn Phát Hồ Tấn Phát 1

Match 67
View Details

2656780 FreeWinFreeWin 0

2656689 Lương Đức Huynh Lương Đức Huynh 1

Match 68
View Details

2656781 FreeWinFreeWin 0

2656631 Nguyễn Thiên Minh Nguyễn Thiên Minh 1

Match 69
View Details

2656782 FreeWinFreeWin 0

2656615 Hồ Trường Hậu Hồ Trường Hậu 1

Match 70
View Details

2656783 FreeWinFreeWin 0

2656634 Phạm Văn Long Phạm Văn Long 1

Match 71
View Details

2656784 FreeWinFreeWin 0

2656700 Nguyễn Đăng Phong Nguyễn Đăng Phong 1

Match 72
View Details

2656785 FreeWinFreeWin 0

2656625 Trịnh Ngọc Minh Trịnh Ngọc Minh 1

Match 73
View Details

2656786 FreeWinFreeWin 0

2656649 Nguyễn Đình Trung Toàn Nguyễn Đình Trung Toàn 1

Match 74
View Details

2656787 FreeWinFreeWin 0

2656672 Nguyễn Viết Nhật Minh Nguyễn Viết Nhật Minh 1

Match 75
View Details

2656788 FreeWinFreeWin 0

2656636 Nguyễn Trung Đức Nguyễn Trung Đức 1

Match 76
View Details

2656789 FreeWinFreeWin 0

2656647 Nguyễn Cửu Trung Nguyễn Cửu Trung 1

Match 77
View Details

2656790 FreeWinFreeWin 0

2656686 Đặng Quang Trung Đặng Quang Trung 1

Match 78
View Details

2656791 FreeWinFreeWin 0

2656660 Nguyễn Văn An Thịnh Nguyễn Văn An Thịnh 1

Match 79
View Details

2656792 FreeWinFreeWin 0

2656585 Phùng Thành Nhân Phùng Thành Nhân 1

Match 80
View Details

2656793 FreeWinFreeWin 0

2656624 Nguyễn Tấn Phát Nguyễn Tấn Phát 1

Match 81
View Details

2656794 FreeWinFreeWin 0

2656650 Thân Đình Ngọc Thân Đình Ngọc 1

Match 82
View Details

2656795 FreeWinFreeWin 0

2656654 Dương Hữu Khoa Dương Hữu Khoa 1

Match 83
View Details

2656796 FreeWinFreeWin 0

2656612 Thái Bình Dương Thái Bình Dương 1

Match 84
View Details

2656797 FreeWinFreeWin 0

2656677 Phùng Hữu Tuấn Phùng Hữu Tuấn 1

Match 85
View Details

2656798 FreeWinFreeWin 0

2656597 Bùi Quốc Vinh Bùi Quốc Vinh 1

Match 86
View Details

2656799 FreeWinFreeWin 0

2656665 Lê Văn Cường Lê Văn Cường 1

Match 87
View Details

2656800 FreeWinFreeWin 0

2656592 Hồ Văn Quốc Hồ Văn Quốc 1

Match 88
View Details

2656801 FreeWinFreeWin 0

2656591 Lê Ngọc Khánh Lê Ngọc Khánh 1

Match 89
View Details

2656802 FreeWinFreeWin 0

2656681 Nguyễn Vũ Nguyễn Vũ 1

Match 90
View Details

2656803 FreeWinFreeWin 0

2656695 Hoàng Ngọc Anh Khoa Hoàng Ngọc Anh Khoa 1

Match 91
View Details

2656804 FreeWinFreeWin 0

2656609 Lưu Lê Minh Thanh Lưu Lê Minh Thanh 1

Match 92
View Details

2656805 FreeWinFreeWin 0

2656674 Nguyễn Hữu Hải Nguyễn Hữu Hải 1

Match 93
View Details

2656806 FreeWinFreeWin 0

2656663 Ngô Viết Tấn Tài Ngô Viết Tấn Tài 1

Match 94
View Details

2656807 FreeWinFreeWin 0

2656685 Nguyễn Phước Qúy Tài Nguyễn Phước Qúy Tài 1

Match 95
View Details

2656808 FreeWinFreeWin 0

2656599 Trương Hồng Quang Trương Hồng Quang 1

Match 96
View Details

2656809 FreeWinFreeWin 0

2656640 Hà Công Phúc Hà Công Phúc 1

Match 97
View Details

2656810 FreeWinFreeWin 0

2656642 Lê Nguyễn Thanh Cư Lê Nguyễn Thanh Cư 0

Match 98

2656606 Lê Văn Phúc Lê Văn Phúc 0

2656693 Hồ Văn Huy Hồ Văn Huy 1

Match 99
View Details

2656811 FreeWinFreeWin 0

2656617 Nguyễn Sanh Đức Nguyễn Sanh Đức 1

Match 100
View Details

2656812 FreeWinFreeWin 0

2656595 Hồ Đắc Thi Hồ Đắc Thi 1

Match 101
View Details

2656813 FreeWinFreeWin 0

2656651 Đỗ Đình Anh Vũ Đỗ Đình Anh Vũ 1

Match 102
View Details

2656814 FreeWinFreeWin 0

2656683 Võ Mừng Võ Mừng 1

Match 103
View Details

2656815 FreeWinFreeWin 0

2656711 Võ Thành Lâm Võ Thành Lâm 1

Match 104
View Details

2656816 FreeWinFreeWin 0

2656652 Bùi Phước Học Bùi Phước Học 1

Match 105
View Details

2656817 FreeWinFreeWin 0

2656618 Lê Hồng Đức Lê Hồng Đức 1

Match 106
View Details

2656818 FreeWinFreeWin 0

2656613 Trần Văn Cư Trần Văn Cư 1

Match 107
View Details

2656819 FreeWinFreeWin 0

2656666 Hoàng Lê Quốc Cương Hoàng Lê Quốc Cương 1

Match 108
View Details

2656820 FreeWinFreeWin 0

2656657 Mai Bá Hoàng Mai Bá Hoàng 1

Match 109
View Details

2656821 FreeWinFreeWin 0

2656680 Nguyễn Thành Công Nguyễn Thành Công 1

Match 110
View Details

2656822 FreeWinFreeWin 0

2656710 Huỳnh Kim Thủy Huỳnh Kim Thủy 1

Match 111
View Details

2656823 FreeWinFreeWin 0

2656708 Đặng Anh Tuấn Đặng Anh Tuấn 1

Match 112
View Details

2656824 FreeWinFreeWin 0

2656630 Nguyễn Huỳnh Hổ Nguyễn Huỳnh Hổ 1

Match 113
View Details

2656825 FreeWinFreeWin 0

2656702 Nguyễn Hữu Tiến Nguyễn Hữu Tiến 1

Match 114
View Details

2656826 FreeWinFreeWin 0

2656638 Lê Quang Hải Lê Quang Hải 1

Match 115
View Details

2656827 FreeWinFreeWin 0

2656656 Ngô Gia Huy Ngô Gia Huy 1

Match 116
View Details

2656828 FreeWinFreeWin 0

2656610 Đinh Quyết Phú Đinh Quyết Phú 1

Match 117
View Details

2656829 FreeWinFreeWin 0

2656605 Trần Văn Hậu Trần Văn Hậu 1

Match 118
View Details

2656830 FreeWinFreeWin 0

2656633 Tạ Thành Đồng Tạ Thành Đồng 1

Match 119
View Details

2656831 FreeWinFreeWin 0

2656687 Lê Minh Cao Lê Minh Cao 1

Match 120
View Details

2656832 FreeWinFreeWin 0

2656596 Nguyễn Vũ Công Minh Nguyễn Vũ Công Minh 1

Match 121
View Details

2656833 FreeWinFreeWin 0

2656628 Huỳnh Đình Tịnh Huỳnh Đình Tịnh 1

Match 122
View Details

2656834 FreeWinFreeWin 0

2656601 La Thanh Sơn La Thanh Sơn 1

Match 123
View Details

2656835 FreeWinFreeWin 0

2656704 Nguyễn Đức Tín Nguyễn Đức Tín 1

Match 124
View Details

2656836 FreeWinFreeWin 0

2656668 Đặng Nguyễn Hữu Nghĩa Đặng Nguyễn Hữu Nghĩa 1

Match 125
View Details

2656837 FreeWinFreeWin 0

2656658 Phan Thiên Tùng Phan Thiên Tùng 1

Match 126
View Details

2656838 FreeWinFreeWin 0

2656586 Hoàng Ngọc Đức Hoàng Ngọc Đức 1

Match 127
View Details

2656839 FreeWinFreeWin 0

2656598 Hoàng Văn Minh Hoàng Văn Minh 1

Match 128
View Details

2656840 FreeWinFreeWin 0

RO128
Best of 1

2656709 Trương Quang Sang Trương Quang Sang 0

Match 129

0 -

2656669 Nguyễn Văn Phong Nguyễn Văn Phong 0

Match 130

2656614 Trần Dương Tiến Trần Dương Tiến 0

2656641 Lê Quang Trung Nhân Lê Quang Trung Nhân 0

Match 131

2656714 Hồ Hữu Hào Hồ Hữu Hào 0

2656635 Cao Viết Khánh Cao Viết Khánh 0

Match 132

2656587 Đỗ Mạnh Dũng Đỗ Mạnh Dũng 0

2656655 Hoàng Trọng Qúy Hoàng Trọng Qúy 0

Match 133

2656603 Châu Văn Thân Châu Văn Thân 0

2656713 Trần Qúy Minh Tuấn Trần Qúy Minh Tuấn 0

Match 134

2656593 Trần Trung Hiếu Trần Trung Hiếu 0

2656675 Võ Văn Thắng Võ Văn Thắng 0

Match 135

2656589 Lê Quang Huy Lê Quang Huy 0

2656706 Nguyễn Ngọc Hải Nguyễn Ngọc Hải 0

Match 136

2656691 Bảo Thắng Bảo Thắng 0

2656627 Nguyễn Đình Rin Nguyễn Đình Rin 0

Match 137

2656632 Hoàng Trọng Khôi Hoàng Trọng Khôi 0

2656619 Lê Mai Quốc Cường Lê Mai Quốc Cường 0

Match 138

2656694 Nguyễn Viết Nhật Trường Nguyễn Viết Nhật Trường 0

2656643 Trần Quang Sang Trần Quang Sang 0

Match 139

2656670 Phan Phúc Phan Phúc 0

2656588 Nguyễn Tuấn Vũ Nguyễn Tuấn Vũ 0

Match 140

2656594 Nguyễn Văn Hoàng Nguyễn Văn Hoàng 0

2656682 Hồ Anh KiệtHồ Anh Kiệt 0

Match 141

2656622 Nguyễn Văn Quốc Nguyễn Văn Quốc 0

2656715 Nguyễn Viết Tín Nguyễn Viết Tín 0

Match 142

2656639 Hà Đình Quốc Huy Hà Đình Quốc Huy 0

2656644 Thái Doãn Hiếu Trung Thái Doãn Hiếu Trung 0

Match 143

2656621 Trần Văn Phồn Trần Văn Phồn 0

2656699 Nguyễn Thanh Hà Nguyễn Thanh Hà 0

Match 144

2656648 Võ Hoài Phúc Võ Hoài Phúc 0

2656590 Nguyễn Anh Nhật Nguyễn Anh Nhật 0

Match 145

2656646 Nguyễn Ngọc Hân Nguyễn Ngọc Hân 0

2656600 Bạch Văn Thành Tín Bạch Văn Thành Tín 0

Match 146

2656692 Trần Quốc Thắng Trần Quốc Thắng 0

2656684 Phan Quang Sơn Phan Quang Sơn 0

Match 147

2656697 Lê Công Thành Lê Công Thành 0

2656690 Nguyễn Quốc Huy Nguyễn Quốc Huy 0

Match 148

2656676 Nguyễn Ngọc Khôi Nguyễn Ngọc Khôi 0

2656661 Nguyễn Minh Trí Nguyễn Minh Trí 0

Match 149

2656705 Nguyễn Minh Phúc Nguyễn Minh Phúc 0

2656701 Nguyễn Đức Hải Nguyễn Đức Hải 0

Match 150

2656645 La Văn Thương La Văn Thương 0

2656611 Nguyễn Minh Quân Nguyễn Minh Quân 0

Match 151

2656678 Nguyễn Hoàng Huy Nguyễn Hoàng Huy 0

2656673 Nguyễn Ngọc Hóa Nguyễn Ngọc Hóa 0

Match 152

2656712 Phan Cảnh Phong Phan Cảnh Phong 0

2656679 Ngô Văn Quang Lực Ngô Văn Quang Lực 0

Match 153

2656637 Lê Tuấn Kiệt Lê Tuấn Kiệt 0

2656616 Lê Công Thành Lê Công Thành 0

Match 154

2656659 Hoàng Ngọc Khoa Hoàng Ngọc Khoa 0

2656602 Nguyễn Ngọc Thật Nguyễn Ngọc Thật 0

Match 155

2656604 Nguyễn Phi Hải Nguyễn Phi Hải 0

2656703 Đoàn Việt Đoàn Việt 0

Match 156

2656696 Nguyễn Bằng Nguyễn Bằng 0

2656607 Đặng Văn Danh Đặng Văn Danh 0

Match 157

2656662 Nguyễn Văn An Nguyễn Văn An 0

2656626 Trần Văn Hoàng Guyn Trần Văn Hoàng Guyn 0

Match 158

2656608 Nguyễn Thành Đạt Nguyễn Thành Đạt 0

2656698 Phan Cường Phan Cường 0

Match 159

2656707 Nguyễn Minh Tiến Nguyễn Minh Tiến 0

2656629 Lê Duy Hoàng Nam Lê Duy Hoàng Nam 0

Match 160

2656653 Nguyễn Quốc Bảo Chân Nguyễn Quốc Bảo Chân 0

2656667 Đỗ Nam Hoài Đỗ Nam Hoài 0

Match 161

0 -

2656671 Hồ Tấn Phát Hồ Tấn Phát 0

Match 162

2656689 Lương Đức Huynh Lương Đức Huynh 0

2656631 Nguyễn Thiên Minh Nguyễn Thiên Minh 0

Match 163

2656615 Hồ Trường Hậu Hồ Trường Hậu 0

2656634 Phạm Văn Long Phạm Văn Long 0

Match 164

2656700 Nguyễn Đăng Phong Nguyễn Đăng Phong 0

2656625 Trịnh Ngọc Minh Trịnh Ngọc Minh 0

Match 165

2656649 Nguyễn Đình Trung Toàn Nguyễn Đình Trung Toàn 0

2656672 Nguyễn Viết Nhật Minh Nguyễn Viết Nhật Minh 0

Match 166

2656636 Nguyễn Trung Đức Nguyễn Trung Đức 0

2656647 Nguyễn Cửu Trung Nguyễn Cửu Trung 0

Match 167

2656686 Đặng Quang Trung Đặng Quang Trung 0

2656660 Nguyễn Văn An Thịnh Nguyễn Văn An Thịnh 0

Match 168

2656585 Phùng Thành Nhân Phùng Thành Nhân 0

2656624 Nguyễn Tấn Phát Nguyễn Tấn Phát 0

Match 169

2656650 Thân Đình Ngọc Thân Đình Ngọc 0

2656654 Dương Hữu Khoa Dương Hữu Khoa 0

Match 170

2656612 Thái Bình Dương Thái Bình Dương 0

2656677 Phùng Hữu Tuấn Phùng Hữu Tuấn 0

Match 171

2656597 Bùi Quốc Vinh Bùi Quốc Vinh 0

2656665 Lê Văn Cường Lê Văn Cường 0

Match 172

2656592 Hồ Văn Quốc Hồ Văn Quốc 0

2656591 Lê Ngọc Khánh Lê Ngọc Khánh 0

Match 173

2656681 Nguyễn Vũ Nguyễn Vũ 0

2656695 Hoàng Ngọc Anh Khoa Hoàng Ngọc Anh Khoa 0

Match 174

2656609 Lưu Lê Minh Thanh Lưu Lê Minh Thanh 0

2656674 Nguyễn Hữu Hải Nguyễn Hữu Hải 0

Match 175

2656663 Ngô Viết Tấn Tài Ngô Viết Tấn Tài 0

2656685 Nguyễn Phước Qúy Tài Nguyễn Phước Qúy Tài 0

Match 176

2656599 Trương Hồng Quang Trương Hồng Quang 0

2656640 Hà Công Phúc Hà Công Phúc 0

Match 177

0 -

2656693 Hồ Văn Huy Hồ Văn Huy 0

Match 178

2656617 Nguyễn Sanh Đức Nguyễn Sanh Đức 0

2656595 Hồ Đắc Thi Hồ Đắc Thi 0

Match 179

2656651 Đỗ Đình Anh Vũ Đỗ Đình Anh Vũ 0

2656683 Võ Mừng Võ Mừng 0

Match 180

2656711 Võ Thành Lâm Võ Thành Lâm 0

2656652 Bùi Phước Học Bùi Phước Học 0

Match 181

2656618 Lê Hồng Đức Lê Hồng Đức 0

2656613 Trần Văn Cư Trần Văn Cư 0

Match 182

2656666 Hoàng Lê Quốc Cương Hoàng Lê Quốc Cương 0

2656657 Mai Bá Hoàng Mai Bá Hoàng 0

Match 183

2656680 Nguyễn Thành Công Nguyễn Thành Công 0

2656710 Huỳnh Kim Thủy Huỳnh Kim Thủy 0

Match 184

2656708 Đặng Anh Tuấn Đặng Anh Tuấn 0

2656630 Nguyễn Huỳnh Hổ Nguyễn Huỳnh Hổ 0

Match 185

2656702 Nguyễn Hữu Tiến Nguyễn Hữu Tiến 0

2656638 Lê Quang Hải Lê Quang Hải 0

Match 186

2656656 Ngô Gia Huy Ngô Gia Huy 0

2656610 Đinh Quyết Phú Đinh Quyết Phú 0

Match 187

2656605 Trần Văn Hậu Trần Văn Hậu 0

2656633 Tạ Thành Đồng Tạ Thành Đồng 0

Match 188

2656687 Lê Minh Cao Lê Minh Cao 0

2656596 Nguyễn Vũ Công Minh Nguyễn Vũ Công Minh 0

Match 189

2656628 Huỳnh Đình Tịnh Huỳnh Đình Tịnh 0

2656601 La Thanh Sơn La Thanh Sơn 0

Match 190

2656704 Nguyễn Đức Tín Nguyễn Đức Tín 0

2656668 Đặng Nguyễn Hữu Nghĩa Đặng Nguyễn Hữu Nghĩa 0

Match 191

2656658 Phan Thiên Tùng Phan Thiên Tùng 0

2656586 Hoàng Ngọc Đức Hoàng Ngọc Đức 0

Match 192

2656598 Hoàng Văn Minh Hoàng Văn Minh 0

RO64
Best of 1

0 -

Match 193

0 -

0 -

Match 194

0 -

0 -

Match 195

0 -

0 -

Match 196

0 -

0 -

Match 197

0 -

0 -

Match 198

0 -

0 -

Match 199

0 -

0 -

Match 200

0 -

0 -

Match 201

0 -

0 -

Match 202

0 -

0 -

Match 203

0 -

0 -

Match 204

0 -

0 -

Match 205

0 -

0 -

Match 206

0 -

0 -

Match 207

0 -

0 -

Match 208

0 -

0 -

Match 209

0 -

0 -

Match 210

0 -

0 -

Match 211

0 -

0 -

Match 212

0 -

0 -

Match 213

0 -

0 -

Match 214

0 -

0 -

Match 215

0 -

0 -

Match 216

0 -

0 -

Match 217

0 -

0 -

Match 218

0 -

0 -

Match 219

0 -

0 -

Match 220

0 -

0 -

Match 221

0 -

0 -

Match 222

0 -

0 -

Match 223

0 -

0 -

Match 224

0 -

RO32
Best of 1

0 -

Match 225

0 -

0 -

Match 226

0 -

0 -

Match 227

0 -

0 -

Match 228

0 -

0 -

Match 229

0 -

0 -

Match 230

0 -

0 -

Match 231

0 -

0 -

Match 232

0 -

0 -

Match 233

0 -

0 -

Match 234

0 -

0 -

Match 235

0 -

0 -

Match 236

0 -

0 -

Match 237

0 -

0 -

Match 238

0 -

0 -

Match 239

0 -

0 -

Match 240

0 -

RO16
Best of 1

0 -

Match 241

0 -

0 -

Match 242

0 -

0 -

Match 243

0 -

0 -

Match 244

0 -

0 -

Match 245

0 -

0 -

Match 246

0 -

0 -

Match 247

0 -

0 -

Match 248

0 -

Quarter-finals
Best of 1

0 -

Match 249

0 -

0 -

Match 250

0 -

0 -

Match 251

0 -

0 -

Match 252

0 -

Semi-finals
Best of 1

0 -

Match 253

0 -

0 -

Match 254

0 -

Final
Best of 1

0 -

Match 255

0 -

RO1
Best of 1

0 -

DreamHack WCG Canda uPlayreal Altitude Gaming League North American Star League