Add a Timestamp


Local
UTC

E-mail

asdfasdf

League of LegendsBeer Cup #1

Embed these Brackets

RO32
Best of 1

2858729 1 0 NS ad17NS ad17 10

2858733 1 0 MrFullGaGaMrFullGaGa 00

2858732 1 0 Taooo Gank NèTaooo Gank Nè 10

2858727 1 0 Phế master yiPhế master yi 00

2858716 1 0 T2 Anh VanT2 Anh Van 10

2858744 1 0 taonamcoitaonamcoi 00

2858720 1 0 Chicken_supperChicken_supper 00

2858726 1 0 Đừng Gank TaoooĐừng Gank Taooo 10

2858742 1 0 bad p1ayerbad p1ayer 10

2858717 1 0 ˆˆT߈ˆTß 00

2858721 1 0 N ø t h i n g ˆN ø t h i n g ˆ 10

2858743 1 0 TF1 Winn1namiTF1 Winn1nami 00

2858730 1 0 WL abyssWL abyss 10

2858722 1 0 TTŠˇŠang ŠáøTTŠˇŠang Šáø 00

2858715 1 0 MÅrshmellØMÅrshmellØ 00

2858723 1 0 NétChùa...ChaienNétChùa...Chaien 10

2858731 1 0 Thái Đẹp TraiˆThái Đẹp Traiˆ 10

2858736 1 0 CTV ˆ Kiệt TạCTV ˆ Kiệt Tạ 00

2858735 1 0 ƒƒ Thręsh ƒƒƒƒ Thręsh ƒƒ 10

Match 10
View Details

2858724 1 0 Hytu13Hytu13 00

2858734 1 0 Crush On You TTHCrush On You TTH 00

Match 11
View Details

2858746 1 0 ƒƒthachzixƒƒƒƒthachzixƒƒ 10

2858719 1 0 Mèo lá chanhMèo lá chanh 10

Match 12
View Details

2858737 1 0 thiếu tiền nétthiếu tiền nét 00

2858740 1 0 Dương Gia Hân ˆDương Gia Hân ˆ 10

Match 13
View Details

2858738 1 0 crr giahuyˆˆcrr giahuyˆˆ 00

2858725 1 0 Trâm ơiTrâm ơi 00

Match 14
View Details

2858741 1 0 Max DogMax Dog 10

2858739 1 0 im lang tao gánhim lang tao gánh 00

Match 15
View Details

2858728 1 0 Khóc Cái Sự ĐờiKhóc Cái Sự Đời 10

2858718 1 0 ˆ KeroN ˆˆ KeroN ˆ 00

Match 16
View Details

2858745 1 0 caster Pelu DCScaster Pelu DCS 10

+s
RO16
Best of 1

Spoiler Free 2858729 1 1 NS ad17NS ad17 00

Match 17
View Details

2858732 1 1 Taooo Gank NèTaooo Gank Nè 10

2858716 1 1 T2 Anh VanT2 Anh Van 10

Match 18
View Details

2858726 1 1 Đừng Gank TaoooĐừng Gank Taooo 00

2858742 1 1 bad p1ayerbad p1ayer 10

Match 19
View Details

2858721 1 1 N ø t h i n g ˆN ø t h i n g ˆ 00

2858730 1 1 WL abyssWL abyss 10

Match 20
View Details

2858723 1 1 NétChùa...ChaienNétChùa...Chaien 00

2858731 1 1 Thái Đẹp TraiˆThái Đẹp Traiˆ 00

Match 21
View Details

2858735 1 1 ƒƒ Thręsh ƒƒƒƒ Thręsh ƒƒ 10

2858746 1 1 ƒƒthachzixƒƒƒƒthachzixƒƒ 10

Match 22
View Details

2858719 1 1 Mèo lá chanhMèo lá chanh 00

2858740 1 1 Dương Gia Hân ˆDương Gia Hân ˆ 10

Match 23
View Details

2858741 1 1 Max DogMax Dog 00

2858728 1 1 Khóc Cái Sự ĐờiKhóc Cái Sự Đời 10

Match 24
View Details

2858745 1 1 caster Pelu DCScaster Pelu DCS 00

+s
Quarter-finals
Best of 1

Spoiler Free 2858732 1 2 Taooo Gank NèTaooo Gank Nè 10

Match 25
View Details

2858716 1 2 T2 Anh VanT2 Anh Van 00

2858742 1 2 bad p1ayerbad p1ayer 00

Match 26
View Details

2858730 1 2 WL abyssWL abyss 10

2858735 1 2 ƒƒ Thręsh ƒƒƒƒ Thręsh ƒƒ 00

Match 27
View Details

2858746 1 2 ƒƒthachzixƒƒƒƒthachzixƒƒ 10

2858740 1 2 Dương Gia Hân ˆDương Gia Hân ˆ 00

Match 28
View Details

2858728 1 2 Khóc Cái Sự ĐờiKhóc Cái Sự Đời 10

+s
Semi-finals
Best of 1

Spoiler Free 2858732 1 3 Taooo Gank NèTaooo Gank Nè 10

Match 29
View Details

2858730 1 3 WL abyssWL abyss 00

2858746 1 3 ƒƒthachzixƒƒƒƒthachzixƒƒ 00

Match 30
View Details

2858728 1 3 Khóc Cái Sự ĐờiKhóc Cái Sự Đời 10

+s
Final
Best of 1

Spoiler Free 2858732 1 4 Taooo Gank NèTaooo Gank Nè 0

Match 31

2858728 1 4 Khóc Cái Sự ĐờiKhóc Cái Sự Đời 0

+s
RO1
Best of 1

0 -

DreamHack WCG Canda uPlayreal Altitude Gaming League North American Star League