Embed these Brackets

Logo
RO16
Best of 1

2828225 81- Nát Hèm81- Nát Hèm 1

2828238 FreeWinFreeWin 0

2828229 Team Dép LáoTeam Dép Láo 1

2828231 ĐCTĐCT 0

2828224 FTOFTO 1

2828230 Suýt nữa lớnSuýt nữa lớn 0

2828227 SE CrazySE Crazy 1

2828226 Game War ClanGame War Clan 0

2828223 NK81NK81 0

2828233 Chân Gà TemChân Gà Tem 1

2828235 Hello KittyHello Kitty 1

2828228 NYTeamNYTeam 0

2828232 ҍҽʂէ⇔ƒҽҽժ♰ҍҽʂէ⇔ƒҽҽժ♰ 0

2828234 HLHL 1

2828236 Dark KnightDark Knight 1

2828237 FPTFPT 0

Quarter-finals
Best of 1

2828225 81- Nát Hèm81- Nát Hèm 0

2828229 Team Dép LáoTeam Dép Láo 1

2828224 FTOFTO 0

Match 10
View Details

2828227 SE CrazySE Crazy 1

2828233 Chân Gà TemChân Gà Tem 0

Match 11
View Details

2828235 Hello KittyHello Kitty 1

2828234 HLHL 1

Match 12
View Details

2828236 Dark KnightDark Knight 0

Semi-finals
Best of 1

2828229 Team Dép LáoTeam Dép Láo 0

Match 13

2828227 SE CrazySE Crazy 0

2828235 Hello KittyHello Kitty 0

Match 14
View Details

2828234 HLHL 1

Final
Best of 1

0 -

Match 15

2828234 HLHL 0

RO1
Best of 1

0 -