Add a Timestamp


Local
UTC

E-mail

asdfasdf

StarCraft 2Bảng A - LỤC

Embed these Brackets

RO16
Best of 1

2861813 đăng khoa , đăng khoa , 1

2861817 FreeWinFreeWin 0

2861812 làng lá , làng lá , 0

Match 2

2861810 trai văn phòng , trai văn phòng , 0

2861808 Team quay xe Team quay xe 1

2861818 FreeWinFreeWin 0

2861816 IvpIvp 1

2861819 FreeWinFreeWin 0

2861809 , night wolf team , , night wolf team , 1

2861820 FreeWinFreeWin 0

2861814 hội người cao tuổi, hội người cao tuổi, 1

2861821 FreeWinFreeWin 0

2861815 tây du kítây du kí 1

2861822 FreeWinFreeWin 0

2861811 team gà , team gà , 1

2861823 FreeWinFreeWin 0

Quarter-finals
Best of 1

2861813 đăng khoa , đăng khoa , 0

Match 9

0 -

2861808 Team quay xe Team quay xe 0

Match 10

2861816 IvpIvp 0

2861809 , night wolf team , , night wolf team , 0

Match 11

2861814 hội người cao tuổi, hội người cao tuổi, 0

2861815 tây du kítây du kí 0

Match 12

2861811 team gà , team gà , 0

Semi-finals
Best of 1

0 -

Match 13

0 -

0 -

Match 14

0 -

Final
Best of 1

0 -

Match 15

0 -

RO1
Best of 1

0 -

3rd Place Match
Best of 1

0 -

Match 16

0 -

3rd Place Match
Best of 1

0 -

DreamHack WCG Canda uPlayreal Altitude Gaming League North American Star League