Add a Timestamp


Local
UTC

E-mail

asdfasdf

StarCraft 2Bảng A - LỤC

Embed these Brackets

RO16
Best of 1

2861813 1 0 đăng khoa , đăng khoa , 10

2861817 1 0 FreeWinFreeWin 00

2861812 1 0 làng lá , làng lá , 0

Match 2

2861810 1 0 trai văn phòng , trai văn phòng , 0

2861808 1 0 Team quay xe Team quay xe 10

2861818 1 0 FreeWinFreeWin 00

2861816 1 0 IvpIvp 10

2861819 1 0 FreeWinFreeWin 00

2861809 1 0 , night wolf team , , night wolf team , 10

2861820 1 0 FreeWinFreeWin 00

2861814 1 0 hội người cao tuổi, hội người cao tuổi, 10

2861821 1 0 FreeWinFreeWin 00

2861815 1 0 tây du kítây du kí 10

2861822 1 0 FreeWinFreeWin 00

2861811 1 0 team gà , team gà , 10

2861823 1 0 FreeWinFreeWin 00

+s
Quarter-finals
Best of 1

Spoiler Free 2861813 1 1 đăng khoa , đăng khoa , 0

Match 9

0 -

2861808 1 1 Team quay xe Team quay xe 0

Match 10

2861816 1 1 IvpIvp 0

2861809 1 1 , night wolf team , , night wolf team , 0

Match 11

2861814 1 1 hội người cao tuổi, hội người cao tuổi, 0

2861815 1 1 tây du kítây du kí 0

Match 12

2861811 1 1 team gà , team gà , 0

+s
Semi-finals
Best of 1

0 -

Match 13

0 -

0 -

Match 14

0 -

+s
Final
Best of 1

0 -

Match 15

0 -

+s
RO1
Best of 1

0 -

+s
3rd Place Match
Best of 1

0 -

Match 16

0 -

+s
3rd Place Match
Best of 1

0 -

DreamHack WCG Canda uPlayreal Altitude Gaming League North American Star League