Add a Timestamp


Local
UTC

E-mail

asdfasdf

StarCraft 2ĐẠI CHIẾN XỨ NẪU - NHÁNH 1

Embed these Brackets

RO32
Best of 1

2863531 1 0 SC Team_BĐ1SC Team_BĐ1 10

2863539 1 0 FreeWinFreeWin 00

2863525 1 0 Đông Tác Esport_PY1Đông Tác Esport_PY1 0

Match 2

2863519 1 0 The Night_PY1The Night_PY1 0

2863537 1 0 Con 3 Bích_PY2Con 3 Bích_PY2 10

2863540 1 0 FreeWinFreeWin 00

2863522 1 0 Begin_BĐ1Begin_BĐ1 10

2863541 1 0 FreeWinFreeWin 00

2863530 1 0 Tỷ Muội Minion_PY1Tỷ Muội Minion_PY1 10

2863542 1 0 FreeWinFreeWin 00

2863535 1 0 C Casa Gaming_BĐ2C Casa Gaming_BĐ2 0

Match 6

2863529 1 0 Top Fight_BĐ1Top Fight_BĐ1 0

2863534 1 0 ANT_BĐ1ANT_BĐ1 10

2863543 1 0 FreeWinFreeWin 00

2863536 1 0 S.O.T Gaming 1_PY1S.O.T Gaming 1_PY1 10

2863544 1 0 FreeWinFreeWin 00

2863521 1 0 YI Gaming_BĐ1YI Gaming_BĐ1 10

2863545 1 0 FreeWinFreeWin 00

2863523 1 0 Team buff bẩn_BĐ2Team buff bẩn_BĐ2 0

Match 10

2863527 1 0 AR Gaming 2k_PY1AR Gaming 2k_PY1 0

2863533 1 0 PF4_BĐ2PF4_BĐ2 10

Match 11
View Details

2863546 1 0 FreeWinFreeWin 00

2863520 1 0 The Star AE_PY1The Star AE_PY1 10

Match 12
View Details

2863547 1 0 FreeWinFreeWin 00

2863524 1 0 Tháp Đôi_BĐ1Tháp Đôi_BĐ1 10

Match 13
View Details

2863548 1 0 FreeWinFreeWin 00

2863528 1 0 Minion Gaming_PY1Minion Gaming_PY1 0

Match 14

2863526 1 0 King Of War T1_BĐ2King Of War T1_BĐ2 0

2863532 1 0 Minion Esport_PY1Minion Esport_PY1 10

Match 15
View Details

2863549 1 0 FreeWinFreeWin 00

2863538 1 0 ViVu cofee_BĐ1ViVu cofee_BĐ1 10

Match 16
View Details

2863550 1 0 FreeWinFreeWin 00

+s
RO16
Best of 1

Spoiler Free 2863531 1 1 SC Team_BĐ1SC Team_BĐ1 0

Match 17

0 -

2863537 1 1 Con 3 Bích_PY2Con 3 Bích_PY2 0

Match 18

2863522 1 1 Begin_BĐ1Begin_BĐ1 0

2863530 1 1 Tỷ Muội Minion_PY1Tỷ Muội Minion_PY1 0

Match 19

0 -

2863534 1 1 ANT_BĐ1ANT_BĐ1 0

Match 20

2863536 1 1 S.O.T Gaming 1_PY1S.O.T Gaming 1_PY1 0

2863521 1 1 YI Gaming_BĐ1YI Gaming_BĐ1 0

Match 21

0 -

2863533 1 1 PF4_BĐ2PF4_BĐ2 0

Match 22

2863520 1 1 The Star AE_PY1The Star AE_PY1 0

2863524 1 1 Tháp Đôi_BĐ1Tháp Đôi_BĐ1 0

Match 23

0 -

2863532 1 1 Minion Esport_PY1Minion Esport_PY1 0

Match 24

2863538 1 1 ViVu cofee_BĐ1ViVu cofee_BĐ1 0

+s
Quarter-finals
Best of 1

0 -

Match 25

0 -

0 -

Match 26

0 -

0 -

Match 27

0 -

0 -

Match 28

0 -

+s
Semi-finals
Best of 1

0 -

Match 29

0 -

0 -

Match 30

0 -

+s
Final
Best of 1

0 -

Match 31

0 -

+s
RO1
Best of 1

0 -

+s
3rd Place Match
Best of 1

0 -

Match 32

0 -

+s
3rd Place Match
Best of 1

0 -

DreamHack WCG Canda uPlayreal Altitude Gaming League North American Star League