Add a Timestamp


Local
UTC

E-mail

asdfasdf

StarCraft 2TPĐC ĐÀ NẴNG - NHÁNH 1

Embed these Brackets

RO16
Best of 1

2868096 43 Đồng43 Đồng 1

2868106 FreeWinFreeWin 0

2868094 43E143E1 0

Match 2

2868100 Amico AOVAmico AOV 0

2868095 XukaESXukaES 0

Match 3

2868099 Cú Đầu Thấy NguCú Đầu Thấy Ngu 0

2868104 VĐTHVĐTH 0

Match 4

2868097 XTL GamingXTL Gaming 0

2868102 JFF TeamJFF Team 1

2868107 FreeWinFreeWin 0

2868101 Team AETeam AE 0

Match 6

2868105 Team DP1Team DP1 0

2868093 Burger BosBurger Bos 1

2868108 FreeWinFreeWin 0

2868098 5C Sâu5C Sâu 0

Match 8

2868103 Mõm Ít ThôiMõm Ít Thôi 0

Quarter-finals
Best of 1

2868096 43 Đồng43 Đồng 0

Match 9

0 -

0 -

Match 10

0 -

2868102 JFF TeamJFF Team 0

Match 11

0 -

2868093 Burger BosBurger Bos 0

Match 12

0 -

Semi-finals
Best of 1

0 -

Match 13

0 -

0 -

Match 14

0 -

Final
Best of 1

0 -

Match 15

0 -

RO1
Best of 1

0 -

3rd Place Match
Best of 1

0 -

Match 16

0 -

3rd Place Match
Best of 1

0 -

DreamHack WCG Canda uPlayreal Altitude Gaming League North American Star League