Embed these Brackets

Logo
RO32
Best of 1

2821408 ntihbgntihbg 1

2821433 FreeWinFreeWin 0

2821406 bobergcrimsonbobergcrimson 0

2821427 zukrasszukrass 1

2821410 viralgamingviralgaming 0

2821411 teknikumteknikum 1

2821413 hsghsg 0

2821430 ntiskovdentiskovde 1

2821429 ntiuppsalantiuppsala 0

2821404 ebersteinskaesportebersteinskaesport 1

2821423 eilisheilish 0

2821412 glassbottarnaglassbottarna 1

2821432 dalkurddalkurd 0

2821422 hullahshullahs 1

2821431 bergaboysbergaboys 0

2821405 boisifboisif 1

2821407 ntistockholmntistockholm 1

2821434 FreeWinFreeWin 0

2821416 realgymnasietgeflerealgymnasietgefle 0

Match 10
View Details

2821418 ntiumeantiumea 1

2821414 grillskaorebrobgrillskaorebrob 0

Match 11
View Details

2821417 heatonlaskheatonlask 1

2821403 gnottarnagnottarna 0

Match 12
View Details

2821419 grillskaeskilstuna11grillskaeskilstuna11 1

2821420 hultsfredsierrahultsfredsierra 0

Match 13
View Details

2821409 gsgs 1

2821424 bobergesportbobergesport 0

Match 14
View Details

2821428 psps 1

2821425 daciaduzzterdaciaduzzter 0

Match 15
View Details

2821426 dagisbarndagisbarn 1

2821421 handukexehandukexe 1

Match 16
View Details

2821415 lasselasse 0

RO16
Best of 1

2821408 ntihbgntihbg 0

Match 17
View Details

2821427 zukrasszukrass 1

2821411 teknikumteknikum 0

Match 18
View Details

2821430 ntiskovdentiskovde 1

2821404 ebersteinskaesportebersteinskaesport 0

Match 19
View Details

2821412 glassbottarnaglassbottarna 1

2821422 hullahshullahs 1

Match 20
View Details

2821405 boisifboisif 0

2821407 ntistockholmntistockholm 0

Match 21
View Details

2821418 ntiumeantiumea 1

2821417 heatonlaskheatonlask 0

Match 22
View Details

2821419 grillskaeskilstuna11grillskaeskilstuna11 1

2821409 gsgs 0

Match 23
View Details

2821428 psps 1

2821426 dagisbarndagisbarn 0

Match 24
View Details

2821421 handukexehandukexe 1

Quarter-finals
Best of 1

2821427 zukrasszukrass 1

Match 25
View Details

2821430 ntiskovdentiskovde 0

2821412 glassbottarnaglassbottarna 1

Match 26
View Details

2821422 hullahshullahs 0

2821418 ntiumeantiumea 1

Match 27
View Details

2821419 grillskaeskilstuna11grillskaeskilstuna11 0

2821428 psps 0

Match 28
View Details

2821421 handukexehandukexe 1

Semi-finals
Best of 1

2821427 zukrasszukrass 1

Match 29
View Details

2821412 glassbottarnaglassbottarna 0

2821418 ntiumeantiumea 1

Match 30
View Details

2821421 handukexehandukexe 0

Final
Best of 1

2821427 zukrasszukrass 1

Match 31
View Details

2821418 ntiumeantiumea 0

RO1
Best of 1

2821427 zukrasszukrass -