Embed these Brackets

Logo
RO32
Best of 1

2821408 1 0 ntihbgntihbg 10

2821433 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821406 1 0 bobergcrimsonbobergcrimson 00

2821427 1 0 zukrasszukrass 10

2821410 1 0 viralgamingviralgaming 00

2821411 1 0 teknikumteknikum 10

2821413 1 0 hsghsg 00

2821430 1 0 ntiskovdentiskovde 10

2821429 1 0 ntiuppsalantiuppsala 00

2821404 1 0 ebersteinskaesportebersteinskaesport 10

2821423 1 0 eilisheilish 00

2821412 1 0 glassbottarnaglassbottarna 10

2821432 1 0 dalkurddalkurd 00

2821422 1 0 hullahshullahs 10

2821431 1 0 bergaboysbergaboys 00

2821405 1 0 boisifboisif 10

2821407 1 0 ntistockholmntistockholm 10

2821434 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821416 1 0 realgymnasietgeflerealgymnasietgefle 00

Match 10
View Details

2821418 1 0 ntiumeantiumea 10

2821414 1 0 grillskaorebrobgrillskaorebrob 00

Match 11
View Details

2821417 1 0 heatonlaskheatonlask 10

2821403 1 0 gnottarnagnottarna 00

Match 12
View Details

2821419 1 0 grillskaeskilstuna11grillskaeskilstuna11 10

2821420 1 0 hultsfredsierrahultsfredsierra 00

Match 13
View Details

2821409 1 0 gsgs 10

2821424 1 0 bobergesportbobergesport 00

Match 14
View Details

2821428 1 0 psps 10

2821425 1 0 daciaduzzterdaciaduzzter 00

Match 15
View Details

2821426 1 0 dagisbarndagisbarn 10

2821421 1 0 handukexehandukexe 10

Match 16
View Details

2821415 1 0 lasselasse 00

+s
RO16
Best of 1

Spoiler Free 2821408 1 1 ntihbgntihbg 00

Match 17
View Details

2821427 1 1 zukrasszukrass 10

2821411 1 1 teknikumteknikum 00

Match 18
View Details

2821430 1 1 ntiskovdentiskovde 10

2821404 1 1 ebersteinskaesportebersteinskaesport 00

Match 19
View Details

2821412 1 1 glassbottarnaglassbottarna 10

2821422 1 1 hullahshullahs 10

Match 20
View Details

2821405 1 1 boisifboisif 00

2821407 1 1 ntistockholmntistockholm 00

Match 21
View Details

2821418 1 1 ntiumeantiumea 10

2821417 1 1 heatonlaskheatonlask 00

Match 22
View Details

2821419 1 1 grillskaeskilstuna11grillskaeskilstuna11 10

2821409 1 1 gsgs 00

Match 23
View Details

2821428 1 1 psps 10

2821426 1 1 dagisbarndagisbarn 00

Match 24
View Details

2821421 1 1 handukexehandukexe 10

+s
Quarter-finals
Best of 1

Spoiler Free 2821427 1 2 zukrasszukrass 10

Match 25
View Details

2821430 1 2 ntiskovdentiskovde 00

2821412 1 2 glassbottarnaglassbottarna 10

Match 26
View Details

2821422 1 2 hullahshullahs 00

2821418 1 2 ntiumeantiumea 10

Match 27
View Details

2821419 1 2 grillskaeskilstuna11grillskaeskilstuna11 00

2821428 1 2 psps 00

Match 28
View Details

2821421 1 2 handukexehandukexe 10

+s
Semi-finals
Best of 1

Spoiler Free 2821427 1 3 zukrasszukrass 10

Match 29
View Details

2821412 1 3 glassbottarnaglassbottarna 00

2821418 1 3 ntiumeantiumea 10

Match 30
View Details

2821421 1 3 handukexehandukexe 00

+s
Final
Best of 1

Spoiler Free 2821427 1 4 zukrasszukrass 10

Match 31
View Details

2821418 1 4 ntiumeantiumea 00

+s
RO1
Best of 1

Spoiler Free 2821427 1 5 zukrasszukrass -