Embed these Brackets

Logo
Quarter-finals
Best of 1

2877785 1 0 Seiya LanSeiya Lan 10

2877786 1 0 BYEBYE 00

2877787 1 0 BICHOTABICHOTA 10

2877788 1 0 MASTER FIREMASTER FIRE 00

2877789 1 0 KONTROL ESPORTSKONTROL ESPORTS 00

2877790 1 0 NICOLNETNICOLNET 10

2877791 1 0 STYLEPROSTYLEPRO 00

2877792 1 0 CUBIL GAMINGCUBIL GAMING 10

+s
Semi-finals
Best of 1

Spoiler Free 2877785 1 1 Seiya LanSeiya Lan 10

2877787 1 1 BICHOTABICHOTA 00

2877790 1 1 NICOLNETNICOLNET 00

2877792 1 1 CUBIL GAMINGCUBIL GAMING 10

+s
Final
Best of 1

Spoiler Free 2877785 1 2 Seiya LanSeiya Lan 00

2877792 1 2 CUBIL GAMINGCUBIL GAMING 10

+s
RO1
Best of 1

Spoiler Free 2877792 1 3 CUBIL GAMINGCUBIL GAMING -

+s
Round 1
Best of 1

2877786 2 0 BYEBYE 00

2877788 2 0 MASTER FIREMASTER FIRE 10

2877789 2 0 KONTROL ESPORTSKONTROL ESPORTS 10

2877791 2 0 STYLEPROSTYLEPRO 00

+s
Round 2
Best of 1

Spoiler Free 2877790 2 1 NICOLNETNICOLNET 10

Match 10
View Details

Spoiler Free 2877788 2 1 MASTER FIREMASTER FIRE 00

Spoiler Free 2877787 2 1 BICHOTABICHOTA 10

Match 11
View Details

2877789 2 1 KONTROL ESPORTSKONTROL ESPORTS 00

+s
Round 3
Best of 1

Spoiler Free 2877790 2 2 NICOLNETNICOLNET 10

Match 12
View Details

2877787 2 2 BICHOTABICHOTA 00

+s
Round 4
Best of 1

Spoiler Free 2877785 2 3 Seiya LanSeiya Lan 10

Match 13
View Details

Spoiler Free 2877790 2 3 NICOLNETNICOLNET 00

+s
Round 5
Best of 1

Spoiler Free 2877785 2 4 Seiya LanSeiya Lan -

+s
Final
Best of 3

Spoiler Free 2877792 3 0 CUBIL GAMINGCUBIL GAMING 2

Match 14
View Details

Spoiler Free 2877785 3 0 Seiya LanSeiya Lan 1

+s
RO1
Best of 1

Spoiler Free 2877792 3 1 CUBIL GAMINGCUBIL GAMING -