Add a Timestamp


Local
UTC

E-mail

asdfasdf

SPL 2017 SS1 - Vòng loại TPHCM

Team NameStatus Country Wins LB Wins Draws
Avatar Biện Tấn Nhất Huy Confirmed - 8 -1 -
Avatar Bùi Tấn Lên Confirmed - - - -
Avatar Bùi Trần Duẫn Confirmed - 1 1 -
Avatar Bùi Đăng Khánh Confirmed - - - -
Avatar Cái Phương Đang Confirmed - 1 1 -
Avatar Cao Lê Long Confirmed - - - -
Avatar Châu Hoàng Thiên Ân Confirmed - 4 7 -
Avatar Chế Quốc Bảo Confirmed - 1 1 -
Avatar Chu Hoàng Bảo Châu Confirmed - 1 1 -
Avatar Chung Quang Nhật Confirmed - 1 1 -
Avatar Do Quoc Tuan Confirmed - 2 3 -
Avatar Dương Tấn Phát Confirmed - 1 1 -
Avatar Dương Thanh BìNh Confirmed - 3 5 -
Avatar Dương Trung Quân Confirmed - - - -
Avatar Dương Văn Được Confirmed - 2 3 -
Avatar Hà Nguyễn Nhật Minh Confirmed - 1 1 -
Avatar Hàng Trí Quang Confirmed - 3 5 -
Avatar Hà Thanh Ninh Confirmed - - - -
Avatar Hình Tài Confirmed - 2 3 -
Avatar Hồ Anh Khoa Confirmed - 1 1 -
Avatar Hồ Hải Đăng Confirmed - 1 1 -
Avatar Hồ Hoàng Huy Confirmed - 1 1 -
Avatar Hồ Mạnh Khang Confirmed - 1 1 -
Avatar Hồ Minh Vương Confirmed - 1 1 -
Avatar Hồ Nguyễn Huy Quang Confirmed - 1 1 -
Avatar Hồ Phạm Đăng Khoa Confirmed - 4 7 -
Avatar Hồ Quang Phuc Confirmed - 1 1 -
Avatar Hồ Thành Nhựt Confirmed - 1 1 -
Avatar Hồ Đăng Khánh Confirmed - 2 3 -
Avatar Hoàng Minh Dương Confirmed - 3 5 -
Avatar Hoàng Thanh Quang Confirmed - 1 1 -
Avatar Huỳnh Khắc Quý Confirmed - 4 7 -
Avatar Huỳnh Lê Minh Quân Confirmed - 2 3 -
Avatar Huỳnh Lê Tâm Nhân Confirmed - - - -
Avatar Huynh Minh Long Confirmed - 4 7 -
Avatar Huỳnh Minh Nhật Confirmed - 1 1 -
Avatar Huỳnh Thanh Bình Confirmed - 3 5 -
Avatar Huỳnh Văn Thật Confirmed - 1 1 -
Avatar La Hoàng Khiêm Confirmed - 1 1 -
Avatar Lại Văn Thái Confirmed - 1 1 -
Avatar Lâm Anh Tú Confirmed - 6 11 -
Avatar Lam Hoai Phuong Confirmed - 1 1 -
Avatar Lê Anh Tuấn Confirmed - 1 1 -
Avatar Lê Bá Tiến Confirmed - 2 3 -
Avatar Le Cong Hau Confirmed - 2 3 -
Avatar Le Duy Phuong Confirmed - 1 1 -
Avatar Lê Duy Thiện Confirmed - 2 3 -
Avatar Lê Giang Nam Confirmed - 3 5 -
Avatar Lê Hoàng Lộc Confirmed - 2 3 -
Avatar Le Hong Phuc Confirmed - - - -
Avatar Lê Hữu Tình Confirmed - 1 1 -
Avatar Lê Huy Thắng Confirmed - 1 1 -
Avatar Lê Huỳnh Song Long Confirmed - 1 1 -
Avatar Lê Kỳ Vọng Confirmed - 1 1 -
Avatar Lê Ngọc Bùng Confirmed - 2 3 -
Avatar Lê Nguyễn Ngọc Quí Confirmed - - - -
Avatar Lê Nguyễn Quốc Anh Confirmed - 1 1 -
Avatar Lê Nguyễn Thành Nhân Confirmed - 1 1 -
Avatar Lê Quang Duy Confirmed - 1 1 -
Avatar Lê Quốc Thọ Confirmed - 1 1 -
Avatar Lê Ra Đô Confirmed - 1 1 -
Avatar Lê Thái Dương Confirmed - 7 13 -
Avatar Lê Thanh Hưng Confirmed - 2 3 -
Avatar Lê Thành Việt Confirmed - 1 1 -
Avatar Lê Tuấn Anh Confirmed - 1 1 -
Avatar Le Van Lam Confirmed - 4 7 -
Avatar Lê Văn Nhật Quang Confirmed - 1 1 -
Avatar Lê Viết Trường Tài Confirmed - 1 1 -
Avatar Lê Đình Thi Confirmed - 2 3 -
Avatar Lương Hữu Hậu Confirmed - 1 1 -
Avatar Lương Trung Hậu Confirmed - 2 3 -
Avatar Lương Vĩnh Lân Confirmed - 2 3 -
Avatar Luu Quang Vu Confirmed - 2 3 -
Avatar Lưu Trọng Trí Confirmed - 1 1 -
Avatar Lý Anh Khoa Confirmed - 5 9 -
Avatar Lý Kim Hoàng Confirmed - 1 1 -
Avatar Mạch Quốc Cường Confirmed - 3 5 -
Avatar Mai Trọng Nghĩa Confirmed - - - -
Avatar Mai Văn Lãm Confirmed - 1 1 -
Avatar Mai Đức Tài Confirmed - - - -
Avatar Ngiêm Văn Khỏe Confirmed - 2 3 -
Avatar Ngô Khắc Hưng Confirmed - - - -
Avatar Ngô Phạm Khánh Tuân Confirmed - 1 1 -
Avatar Ngô Phú Bình Confirmed - 1 1 -
Avatar Ngô Quang Trường, Confirmed - 1 1 -
Avatar Ngô Trí Sỹ Confirmed - 1 1 -
Avatar Ngo Van Minh Confirmed - 1 1 -
Avatar Ngô Đình Trọng Trí Confirmed - 1 1 -
Avatar Nguyễn Anh Tuấn Confirmed - 3 5 -
Avatar Nguyễn Bá Minh Khôi Confirmed - 1 1 -
Avatar Nguyễn Bảo Duy Confirmed - 3 5 -
Avatar Nguyễn Bu Lít Confirmed - 2 3 -
Avatar Nguyễn Bùi Minh Quang Confirmed - 1 1 -
Avatar Nguyễn Chí Huỳnh Confirmed - - - -
Avatar Nguyễn Công Hùng Confirmed - 1 1 -
Avatar Nguyễn Duy Khang Confirmed - - - -
Avatar Nguyễn Duy Tân Confirmed - 2 3 -
Avatar Nguyễn Duy Tình Confirmed - 1 1 -
Avatar Nguyễn Hồ Ngọc Thiện Confirmed - 2 3 -
Avatar Nguyễn Hoàng Khôi Nguyên Confirmed - - - -
Avatar Nguyễn Hoàng Toàn Confirmed - 2 3 -
Avatar Nguyễn Hồng Dũng Confirmed - 1 1 -
Avatar Nguyễn Hồng Hiếu Confirmed - 3 5 -
Avatar Nguyễn Hồng Tú Confirmed - - - -
Avatar Nguyễn Hữu Liêm Confirmed - 3 5 -
Avatar Nguyễn Hữu Luận Confirmed - 5 9 -
Avatar Nguyễn Hữu Sơn Confirmed - 1 1 -
Avatar Nguyễn Hữu Thắng Confirmed - - - -
Avatar Nguyễn Hữu Thành Đạt Confirmed - 3 5 -
Avatar Nguyễn Lê Cao Sơn Confirmed - 2 3 -
Avatar Nguyễn Lê Đức Huy Confirmed - 1 1 -
Avatar Nguyễn Linh Trung Confirmed - - - -
Avatar Nguyễn Mai Hoàng Hão Confirmed - 3 5 -
Avatar Nguyễn Mạnh Cường Confirmed - 1 1 -
Avatar Nguyễn Mậu Hòa Confirmed - 2 3 -
Avatar Nguyễn Minh Mẫn Confirmed - 2 3 -
Avatar Nguyễn Minh Tâm Confirmed - 2 3 -
Avatar Nguyễn Ngọc Bình Confirmed - 2 3 -
Avatar Nguyễn Ngọc Hiến Confirmed - 2 3 -
Avatar Nguyễn Ngọc Minh Confirmed - 2 3 -
Avatar Nguyễn Ngọc Phúc Confirmed - 5 9 -
Avatar Nguyễn Ngọc Vũ Confirmed - 8 -1 -
Avatar Nguyễn Nhất Linh Confirmed - 1 1 -
Avatar Nguyễn Như Văn Khải Confirmed - 2 3 -
Avatar Nguyễn Phạm Minh Trí Confirmed - 4 7 -
Avatar Nguyen Phan Hoang Vu Confirmed - 2 3 -
Avatar Nguyễn Phúc Hải Thọ Confirmed - 2 3 -
Avatar Nguyễn Phúc Hòa Confirmed - 3 5 -
Avatar Nguyễn Phước Vinh Confirmed - 3 5 -
Avatar Nguyễn Phương Tùng Confirmed - - - -
Avatar Nguyễn Quốc Bảo Confirmed - 1 1 -
Avatar Nguyễn Quốc Hùng Confirmed - 3 5 -
Avatar Nguyễn Quốc Vinh Confirmed - 1 1 -
Avatar Nguyễn Song Toàn Confirmed - - - -
Avatar Nguyễn Tài Lộc Confirmed - 1 1 -
Avatar Nguyễn Tấn Hào Confirmed - 4 7 -
Avatar Nguyễn Tấn Vinh Confirmed - 1 1 -
Avatar Nguyễn Thái Bảo Confirmed - 4 7 -
Avatar Nguyễn Thành Công Confirmed - 2 3 -
Avatar Nguyễn Thanh Gia Huy Confirmed - - - -
Avatar Nguyễn Thành Hòa Confirmed - 5 9 -
Avatar Nguyễn Thành Luân Confirmed - - - -
Avatar Nguyễn Thanh Thảo Confirmed - 2 3 -
Avatar Nguyễn Thanh Tú Confirmed - 2 3 -
Avatar Nguyễn Thanh Tuấn Confirmed - 4 7 -
Avatar Nguyễn Thanh Vũ Confirmed - - - -
Avatar Nguyễn Tô Lâm Confirmed - 3 5 -
Avatar Nguyen Trong Hieu Confirmed - - - -
Avatar Nguyễn Trường Phú Confirmed - 1 1 -
Avatar Nguyễn Tuấn Đạt Confirmed - 1 1 -
Avatar Nguyen Van Anh Confirmed - 1 1 -
Avatar Nguyen Van Be Confirmed - 1 1 -
Avatar Nguyễn Văn Cường Confirmed - 5 9 -
Avatar Nguyễn Văn Hảo Confirmed - 1 1 -
Avatar Nguyễn Văn Hoàng Confirmed - 2 3 -
Avatar Nguyễn Văn Huy Confirmed - 1 1 -
Avatar Nguyễn Văn Khánh Confirmed - 1 1 -
Avatar Nguyen Van Lam Confirmed - 1 1 -
Avatar Nguyễn Văn Minh Confirmed - 1 1 -
Avatar Nguyễn Văn Phương Confirmed - 2 3 -
Avatar Nguyễn Văn Thảo Confirmed - 3 5 -
Avatar Nguyễn Việt Hùng Confirmed - 1 1 -
Avatar Nguyễn Vũ Anh Confirmed - 1 1 -
Avatar Nguyễn Vũ Linh Confirmed - 6 11 -
Avatar Nguyễn Vũ Phong Confirmed - 3 5 -
Avatar Nguyễn Xuân Thành Confirmed - 1 1 -
Avatar Nguyễn Đại Tân Confirmed - 1 1 -
Avatar Nguyễn Đăng Hiếu Confirmed - - - -
Avatar Nguyễn Đặng Việt Cường Confirmed - 1 1 -
Avatar Nguyễn Đình Anh Khoa Confirmed - - - -
Avatar Nguyễn Đình Nam Confirmed - 5 9 -
Avatar Nguyễn Đình Nguyên Confirmed - 1 1 -
Avatar Nguyễn Đình Quốc Khánh Confirmed - 1 1 -
Avatar Nguyễn Đình Văn Confirmed - 4 7 -
Avatar Nguyễn Đức Khang Confirmed - 1 1 -
Avatar Nguyenvanhau Confirmed - 1 1 -
Avatar NguyễN Duy KháNh Confirmed - 1 1 -
Avatar Nguyễn Thành Nhật Confirmed - - - -
Avatar Pham Cong Duc Confirmed - 2 3 -
Avatar Pham Duy Hoang Nam Confirmed - 1 1 -
Avatar Phạm Hoàng Vinh Confirmed - 4 7 -
Avatar Phạm Hồng Phúc Confirmed - 3 5 -
Avatar Pham Huu Huy Confirmed - 1 1 -
Avatar Phạm Lê Quốc Quân Confirmed - 1 1 -
Avatar Phạm Lê Xuân Trường Confirmed - 2 3 -
Avatar Phạm Ngọc Minh Confirmed - - - -
Avatar Pham Ngoc Tan Confirmed - 1 1 -
Avatar Phạm Nguyễn Thanh Sang Confirmed - 2 3 -
Avatar Pham Nhu Ho Confirmed - 3 5 -
Avatar Pham Thai Trung Confirmed - 1 1 -
Avatar Phạm Thành Công Confirmed - 1 1 -
Avatar Phạm Thành Phương Confirmed - 3 5 -
Avatar Phạm Trần Minh Toàn Confirmed - 2 3 -
Avatar Phạm Trần Phúc Thịnh Confirmed - - - -
Avatar Phạm Trường An Confirmed - 3 5 -
Avatar Phạm Tuấn Anh Confirmed - 1 1 -
Avatar Pham Tuan Anh Confirmed - 1 1 -
Avatar Phạm Văn Khơi Confirmed - 3 5 -
Avatar Phạm Văn Sơn Confirmed - 1 1 -
Avatar Phạm Việt Hùng Confirmed - 2 3 -
Avatar Phạm Vĩnh Phúc Confirmed - 2 3 -
Avatar Phạm Xuân Hoàng Confirmed - 1 1 -
Avatar Phạm Đắc Đoàn Confirmed - 1 1 -
Avatar Phạm Đoàn Hà Thành Confirmed - - - -
Avatar Phạm Đoàn Đăng Huy Confirmed - 2 3 -
Avatar Phan Công Phúc Confirmed - 1 1 -
Avatar Phan Hữu Hoàng Confirmed - 1 1 -
Avatar Phan Minh Trí Confirmed - - - -
Avatar Phan Nhật Thành Confirmed - 2 3 -
Avatar Phan Thành Tạo Confirmed - 2 3 -
Avatar Phan Trần Tấn Phát Confirmed - 2 3 -
Avatar Phan Trung Tín Confirmed - - - -
Avatar Phan Van Thinh Confirmed - 1 1 -
Avatar PhạM HảI Trung Confirmed - 1 1 -
Avatar PhạM QuốC TháI Confirmed - 1 1 -
Avatar Phùng Thế Ngọc Confirmed - 1 1 -
Avatar Quan Ngọc Phú Confirmed - 6 11 -
Avatar Quan Trí Nhân Confirmed - 2 3 -
Avatar Tân Hồng Cương Confirmed - 2 3 -
Avatar Tăng Đại An Confirmed - 1 1 -
Avatar Thái Bình Dương Confirmed - 1 1 -
Avatar Thái Phạm Khánh Châu Confirmed - 5 9 -
Avatar Tô Khắc Bảo Nguyên Confirmed - 4 7 -
Avatar Trà Nhật Hoàng Confirmed - 1 1 -
Avatar Tran Anh Khoa Confirmed - 2 3 -
Avatar Trần Anh Tuấn Confirmed - - - -
Avatar Tran Ba Tuan Confirmed - 4 7 -
Avatar Trần Cao Vinh Confirmed - 1 1 -
Avatar Trần Công Nhật Quang Confirmed - 2 3 -
Avatar Tran Duy Tuan Confirmed - - - -
Avatar Trần Giang Bảo Trọng Confirmed - 4 7 -
Avatar Tran Hiep An Confirmed - 1 1 -
Avatar Trần Hữu Duy Confirmed - 3 5 -
Avatar Trần Hữu Luân Confirmed - - - -
Avatar Trần Hữu Ngọc Hiển Confirmed - 3 5 -
Avatar Tran Kim Loc Confirmed - 1 1 -
Avatar Trần Minh Khôi Confirmed - 2 3 -
Avatar Trần Minh Tâm Confirmed - 1 1 -
Avatar Trần Minh Đức Confirmed - 1 1 -
Avatar Trần Ngọc Cường Confirmed - 1 1 -
Avatar Trần Ngọc Dũng Confirmed - 2 3 -
Avatar Trần Nguyễn Quang Vinh Confirmed - - - -
Avatar Trần Nguyên Thượng Confirmed - 6 11 -
Avatar Trần Nhật Thắng Confirmed - 1 1 -
Avatar Trần Nhựt Linh Confirmed - 4 7 -
Avatar Trần Quang Vinh Confirmed - 3 5 -
Avatar Tran Quang Vinh Confirmed - 2 3 -
Avatar Trần Thanh Dùng Confirmed - - - -
Avatar Trần Thanh Quỳnh Confirmed - 1 1 -
Avatar Trần Tiến Đạt Confirmed - 2 3 -
Avatar Trần Trung Nguyên Confirmed - 3 5 -
Avatar Trần Tuấn Huê Confirmed - 7 13 -
Avatar Trần Văn Định Confirmed - 1 1 -
Avatar Trần Xuân Quang Confirmed - - - -
Avatar Trần Đoàn Kim Long Confirmed - 1 1 -
Avatar TrầN Lê QuốC KiệT Confirmed - 1 1 -
Avatar Trịnh Công Đức Confirmed - 2 3 -
Avatar Trịnh Minh Tuấn Confirmed - 1 1 -
Avatar Trương Bảo Long Confirmed - 2 3 -
Avatar Trương Công Danh Confirmed - - - -
Avatar Trương Phúc Hạc Confirmed - 1 1 -
Avatar Trương Thanh Tâm Confirmed - 1 1 -
Avatar Trương Văn Chí Confirmed - 3 5 -
Avatar Truong Van Duc Confirmed - - - -
Avatar Trương Võ Hồng Cường Confirmed - 2 3 -
Avatar Ưng Ngọc Hải Confirmed - - - -
Avatar Võ Minh Toàn Confirmed - 1 1 -
Avatar Võ Tấn Đức Confirmed - 3 5 -
Avatar Võ Trung Hiếu Confirmed - 1 1 -
Avatar Võ Đỗ Tiến Khâm Confirmed - 3 5 -
Avatar Võ Đức Bình Confirmed - 3 5 -
Avatar Vũ Công Thành Confirmed - 1 1 -
Avatar Vu Dai Duong Confirmed - 1 1 -
Avatar Vũ Hoàng Anh Confirmed - 2 3 -
Avatar Vũ Kim Hoàn Confirmed - 3 5 -
Avatar Vũ Mạnh Cường Confirmed - 4 7 -
Avatar Vũ Thanh Bình Confirmed - 2 3 -
Avatar Vũ Văn Thắng Confirmed - 1 1 -
Avatar Vũ Đức Tài Confirmed - 2 3 -
Avatar Vũ Đức Thái Confirmed - - - -
Avatar Vuong Huy Xuan Confirmed - 1 1 -
Avatar Vương Lê Việt Confirmed - - - -
Avatar Vuong Minh Thong Confirmed - 2 3 -
Avatar Vương Đình Đại Confirmed - - - -
Avatar Đàm Quốc Việt Confirmed - 1 1 -
Avatar Đặng Hải Ngọc Confirmed - 1 1 -
Avatar Đặng Ngọc Thiện Confirmed - 2 3 -
Avatar Đặng Trần Hữu Phước Confirmed - 1 1 -
Avatar Đào Hoài Nhân Confirmed - 1 1 -
Avatar Đạo Thanh Hóa Confirmed - 5 9 -
Avatar Đào Xuân Đức Confirmed - 2 3 -
Avatar Đậu Văn Thiện Confirmed - 2 3 -
Avatar Đinh Quý Ngọc Confirmed - 1 1 -
Avatar Đinh Văn Nguyên Confirmed - 1 1 -
Avatar Đinh Xuân Hoàng Confirmed - 2 3 -
Avatar Đỗ Duy Thuận Confirmed - 1 1 -
Avatar Đoàn Quốc Cường Confirmed - 1 1 -
Avatar Đoàn Thành Lộc Confirmed - 1 1 -
Avatar Đồng Văn Tuấn Confirmed - 1 1 -
DreamHack WCG Canda uPlayreal Altitude Gaming League North American Star League