Add a Timestamp


Local
UTC

E-mail

asdfasdf

Warcraft 3: DotAZonaDotA Torneo 2010 (18 y 19 Dic)

Embed these Brackets

RO32
Best of 1
Sábado 18 dic

96946 Peru -aGa--aGa- 1

96953 Peru PaRaMorePaRaMore 0

96954 Peru ]NoC[]NoC[ 1

96951 Peru [TDFV][TDFV] 0

96944 Peru MajesticMajestic 1

96941 Peru SwPSwP 0

96937 Peru PiuraPiura 0

96943 Peru SptzSptz 1

96964 Peru DxS 2DxS 2 0

96959 Peru HyperZoneHyperZone 1

96942 Peru sTatistic GamerssTatistic Gamers 1

96967 Peru teamSynergyteamSynergy 0

96950 Peru d00md00m 0

96945 Peru SkDSkD 1

96940 Peru DxSDxS 1

96938 Peru LuckyLucky 0

96958 Peru PtZPtZ 1

96962 Peru MouzMouz 0

96949 Peru RzRz 1

Match 10
View Details

96961 Peru NaturalzNaturalz 0

96952 Peru XtrmXtrm 0

Match 11
View Details

96966 Peru ClanDZClanDZ 1

96947 Peru ZyrxZyrx 1

Match 12
View Details

96960 Argentina [BLK][BLK] 0

96963 Peru DLDL 0

Match 13
View Details

96955 Peru [KziQ][KziQ] 1

96939 Peru DivinozDivinoz 1

Match 14
View Details

96936 Argentina tE^tE^ 0

96965 Peru ]0kD[]0kD[ 1

Match 15
View Details

96956 Peru Xino Lag CenterXino Lag Center 0

96957 Peru LdBLdB 0

Match 16
View Details

96948 Peru TpeDTpeD 1

RO16
Best of 1
Domingo 19 dic

96946 Peru -aGa--aGa- 1

Match 17
View Details

96954 Peru ]NoC[]NoC[ 0

96944 Peru MajesticMajestic 1

Match 18
View Details

96943 Peru SptzSptz 0

96959 Peru HyperZoneHyperZone 1

Match 19
View Details

96942 Peru sTatistic GamerssTatistic Gamers 0

96945 Peru SkDSkD 0

Match 20
View Details

96940 Peru DxSDxS 1

96958 Peru PtZPtZ 0

Match 21
View Details

96949 Peru RzRz 1

96966 Peru ClanDZClanDZ 1

Match 22
View Details

96947 Peru ZyrxZyrx 0

96955 Peru [KziQ][KziQ] 1

Match 23
View Details

96939 Peru DivinozDivinoz 0

96965 Peru ]0kD[]0kD[ 1

Match 24
View Details

96948 Peru TpeDTpeD 0

Quarter-finals
Best of 1
Domingo 19 dic

96946 Peru -aGa--aGa- 1

Match 25
View Details

96944 Peru MajesticMajestic 0

96959 Peru HyperZoneHyperZone 0

Match 26
View Details

96940 Peru DxSDxS 1

96949 Peru RzRz 1

Match 27
View Details

96966 Peru ClanDZClanDZ 0

96955 Peru [KziQ][KziQ] 1

Match 28
View Details

96965 Peru ]0kD[]0kD[ 0

Semi-finals
Best of 1
Domingo 19 dic

96946 Peru -aGa--aGa- 0

Match 29
View Details

96940 Peru DxSDxS 1

96949 Peru RzRz 0

Match 30
View Details

96955 Peru [KziQ][KziQ] 1

Final
Best of 3
Domingo 19 dic

96940 Peru DxSDxS 0

Match 31
View Details

96955 Peru [KziQ][KziQ] 2

RO1
Best of 1

96955 Peru [KziQ][KziQ] -

DreamHack WCG Canda uPlayreal Altitude Gaming League North American Star League