Add a Timestamp


Local
UTC

E-mail

asdfasdf

FIFA 13Giải đấu G-cafe cup

Embed these Brackets

RO64
Best of 1

1800261 1 0 Trần Ngọc DươngTrần Ngọc Dương 00

1800262 1 0 Vi Nam CườngVi Nam Cường 10

1800273 1 0 nguyễn duy tuânnguyễn duy tuân 00

1800260 1 0 Đậu Quang Lượng Đậu Quang Lượng 10

1800253 1 0 Hà Việt Đức Hà Việt Đức 10

1800286 1 0 Đào Văn Hưng Đào Văn Hưng 00

1800283 1 0 Bế Chung HiếuBế Chung Hiếu 10

1800309 1 0 FreeWinFreeWin 00

1800290 1 0 Kim Thành Công Kim Thành Công 10

1800310 1 0 FreeWinFreeWin 00

1800267 1 0 Bùi Thế Anh Bùi Thế Anh 00

1800278 1 0 Lê Minh Hiếu Lê Minh Hiếu 10

1800311 1 0 FreeWinFreeWin 00

1800257 1 0 Hoàng Anh Thông Hoàng Anh Thông 10

1800282 1 0 nguyễn hoàng hảinguyễn hoàng hải 10

1800312 1 0 FreeWinFreeWin 00

1800287 1 0 Nguyễn KiênNguyễn Kiên 10

1800313 1 0 FreeWinFreeWin 00

1800266 1 0 Nguyễn Huy PhongNguyễn Huy Phong 10

Match 10
View Details

1800314 1 0 FreeWinFreeWin 00

1800254 1 0 Diệp Quang BiênDiệp Quang Biên 10

Match 11
View Details

1800259 1 0 Nguyễn Công ThắngNguyễn Công Thắng 00

1800315 1 0 FreeWinFreeWin 00

Match 12
View Details

1800272 1 0 nguyễn tuấn anhnguyễn tuấn anh 10

1800316 1 0 FreeWinFreeWin 00

Match 13
View Details

1800280 1 0 Đoàn Hồng TháiĐoàn Hồng Thái 10

1800317 1 0 FreeWinFreeWin 00

Match 14
View Details

1800285 1 0 Nguyễn Minh HiếuNguyễn Minh Hiếu 10

1800318 1 0 FreeWinFreeWin 00

Match 15
View Details

1800289 1 0 Nguyễn Trung KiênNguyễn Trung Kiên 10

1800288 1 0 Nguyễn Đức Vuợng Nguyễn Đức Vuợng 10

Match 16
View Details

1800319 1 0 FreeWinFreeWin 00

1800274 1 0 Phạm Gia Huy Phạm Gia Huy 10

Match 17
View Details

1800320 1 0 FreeWinFreeWin 00

1800264 1 0 Trần Mai SơnTrần Mai Sơn 10

Match 18
View Details

1800321 1 0 FreeWinFreeWin 00

1800263 1 0 Đặng Hoàng SơnĐặng Hoàng Sơn 10

Match 19
View Details

1800322 1 0 FreeWinFreeWin 00

1800291 1 0 Đặng Tiến HùngĐặng Tiến Hùng 10

Match 20
View Details

1800284 1 0 Nguyễn Đăng KhaNguyễn Đăng Kha 00

1800323 1 0 FreeWinFreeWin 00

Match 21
View Details

1800252 1 0 Điêu Chính TháiĐiêu Chính Thái 10

1800324 1 0 FreeWinFreeWin 00

Match 22
View Details

1800271 1 0 Đoàn Hữu TrungĐoàn Hữu Trung 10

1800265 1 0 Nguyễn Anh TuấnNguyễn Anh Tuấn 10

Match 23
View Details

1800325 1 0 FreeWinFreeWin 00

1800268 1 0 Văn Việt Hưng Văn Việt Hưng 10

Match 24
View Details

1800326 1 0 FreeWinFreeWin 00

1800279 1 0 Phạm Mạnh CườngPhạm Mạnh Cường 10

Match 25
View Details

1800275 1 0 Dương Thiện MinhDương Thiện Minh 00

1800327 1 0 FreeWinFreeWin 00

Match 26
View Details

1800270 1 0 Nguyễn Ngọc TúNguyễn Ngọc Tú 10

1800328 1 0 FreeWinFreeWin 00

Match 27
View Details

1800256 1 0 Lê Mạnh CườngLê Mạnh Cường 10

1800329 1 0 FreeWinFreeWin 00

Match 28
View Details

1800276 1 0 Nguyen huy hoangNguyen huy hoang 10

1800330 1 0 FreeWinFreeWin 00

Match 29
View Details

1800258 1 0 Dao Thai HaDao Thai Ha 10

1800277 1 0 Trần Thanh TùngTrần Thanh Tùng 10

Match 30
View Details

1800281 1 0 Hiệp BossHiệp Boss 00

1800331 1 0 FreeWinFreeWin 00

Match 31
View Details

1800269 1 0 Đào Trọng HuyĐào Trọng Huy 10

1800332 1 0 FreeWinFreeWin 00

Match 32
View Details

1800255 1 0 Lương Anh TháiLương Anh Thái 10

+s
RO32
Best of 1

Spoiler Free 1800262 1 1 Vi Nam CườngVi Nam Cường 00

Match 33
View Details

1800260 1 1 Đậu Quang Lượng Đậu Quang Lượng 10

1800253 1 1 Hà Việt Đức Hà Việt Đức 10

Match 34
View Details

1800283 1 1 Bế Chung HiếuBế Chung Hiếu 00

1800290 1 1 Kim Thành Công Kim Thành Công 00

Match 35
View Details

1800278 1 1 Lê Minh Hiếu Lê Minh Hiếu 10

1800257 1 1 Hoàng Anh Thông Hoàng Anh Thông 10

Match 36
View Details

1800282 1 1 nguyễn hoàng hảinguyễn hoàng hải 00

1800287 1 1 Nguyễn KiênNguyễn Kiên 00

Match 37
View Details

1800266 1 1 Nguyễn Huy PhongNguyễn Huy Phong 10

1800254 1 1 Diệp Quang BiênDiệp Quang Biên 10

Match 38
View Details

1800272 1 1 nguyễn tuấn anhnguyễn tuấn anh 00

1800280 1 1 Đoàn Hồng TháiĐoàn Hồng Thái 00

Match 39
View Details

1800285 1 1 Nguyễn Minh HiếuNguyễn Minh Hiếu 10

1800289 1 1 Nguyễn Trung KiênNguyễn Trung Kiên 10

Match 40
View Details

1800288 1 1 Nguyễn Đức Vuợng Nguyễn Đức Vuợng 00

1800274 1 1 Phạm Gia Huy Phạm Gia Huy 00

Match 41
View Details

1800264 1 1 Trần Mai SơnTrần Mai Sơn 10

1800263 1 1 Đặng Hoàng SơnĐặng Hoàng Sơn 00

Match 42
View Details

1800291 1 1 Đặng Tiến HùngĐặng Tiến Hùng 10

1800252 1 1 Điêu Chính TháiĐiêu Chính Thái 10

Match 43
View Details

1800271 1 1 Đoàn Hữu TrungĐoàn Hữu Trung 00

1800265 1 1 Nguyễn Anh TuấnNguyễn Anh Tuấn 10

Match 44
View Details

1800268 1 1 Văn Việt Hưng Văn Việt Hưng 00

1800279 1 1 Phạm Mạnh CườngPhạm Mạnh Cường 10

Match 45
View Details

1800270 1 1 Nguyễn Ngọc TúNguyễn Ngọc Tú 00

1800256 1 1 Lê Mạnh CườngLê Mạnh Cường 00

Match 46
View Details

1800276 1 1 Nguyen huy hoangNguyen huy hoang 10

1800258 1 1 Dao Thai HaDao Thai Ha 10

Match 47
View Details

1800277 1 1 Trần Thanh TùngTrần Thanh Tùng 00

1800269 1 1 Đào Trọng HuyĐào Trọng Huy 00

Match 48
View Details

1800255 1 1 Lương Anh TháiLương Anh Thái 10

+s
RO16
Best of 1

Spoiler Free 1800260 1 2 Đậu Quang Lượng Đậu Quang Lượng 10

Match 49
View Details

1800253 1 2 Hà Việt Đức Hà Việt Đức 00

1800278 1 2 Lê Minh Hiếu Lê Minh Hiếu 00

Match 50
View Details

1800257 1 2 Hoàng Anh Thông Hoàng Anh Thông 10

1800266 1 2 Nguyễn Huy PhongNguyễn Huy Phong 00

Match 51
View Details

1800254 1 2 Diệp Quang BiênDiệp Quang Biên 10

1800285 1 2 Nguyễn Minh HiếuNguyễn Minh Hiếu 00

Match 52
View Details

1800289 1 2 Nguyễn Trung KiênNguyễn Trung Kiên 10

1800264 1 2 Trần Mai SơnTrần Mai Sơn 00

Match 53
View Details

1800291 1 2 Đặng Tiến HùngĐặng Tiến Hùng 10

1800252 1 2 Điêu Chính TháiĐiêu Chính Thái 10

Match 54
View Details

1800265 1 2 Nguyễn Anh TuấnNguyễn Anh Tuấn 00

1800279 1 2 Phạm Mạnh CườngPhạm Mạnh Cường 10

Match 55
View Details

1800276 1 2 Nguyen huy hoangNguyen huy hoang 00

1800258 1 2 Dao Thai HaDao Thai Ha 00

Match 56
View Details

1800255 1 2 Lương Anh TháiLương Anh Thái 10

+s
Quarter-finals
Best of 1

Spoiler Free 1800260 1 3 Đậu Quang Lượng Đậu Quang Lượng 00

Match 57
View Details

1800257 1 3 Hoàng Anh Thông Hoàng Anh Thông 10

1800254 1 3 Diệp Quang BiênDiệp Quang Biên 0

Match 58

1800289 1 3 Nguyễn Trung KiênNguyễn Trung Kiên 0

1800291 1 3 Đặng Tiến HùngĐặng Tiến Hùng 0

Match 59

1800252 1 3 Điêu Chính TháiĐiêu Chính Thái 0

1800279 1 3 Phạm Mạnh CườngPhạm Mạnh Cường 00

Match 60
View Details

1800255 1 3 Lương Anh TháiLương Anh Thái 10

+s
Semi-finals
Best of 1

Spoiler Free 1800257 1 4 Hoàng Anh Thông Hoàng Anh Thông 0

Match 61

0 -

0 -

Match 62

1800255 1 4 Lương Anh TháiLương Anh Thái 0

+s
Final
Best of 1

0 -

Match 63

0 -

+s
RO1
Best of 1

0 -

DreamHack WCG Canda uPlayreal Altitude Gaming League North American Star League