Add a Timestamp


Local
UTC

E-mail

asdfasdf

StarCraft 2TUẦN 1 - NHÁNH 1

Embed these Brackets

RO32
Best of 1

2863778 1 0 Nguyễn Văn NghĩaNguyễn Văn Nghĩa 10

2863788 1 0 FreeWinFreeWin 00

2863786 1 0 Nguyễn Đình DuyNguyễn Đình Duy 00

2863777 1 0 Trần Chí BảoTrần Chí Bảo 10

2863782 1 0 Đặng Minh HoàngĐặng Minh Hoàng 10

2863789 1 0 FreeWinFreeWin 00

2863787 1 0 Huỳnh Trung KiênHuỳnh Trung Kiên 10

2863790 1 0 FreeWinFreeWin 00

2863774 1 0 Huỳnh Văn HuyHuỳnh Văn Huy 10

2863791 1 0 FreeWinFreeWin 00

2863769 1 0 Trần Vĩnh PhướcTrần Vĩnh Phước 10

2863783 1 0 Nguyễn Văn HùngNguyễn Văn Hùng 00

2863768 1 0 Nguyễn Tấn KhoaNguyễn Tấn Khoa 10

2863792 1 0 FreeWinFreeWin 00

2863779 1 0 Nguyễn Minh DươngNguyễn Minh Dương 10

2863793 1 0 FreeWinFreeWin 00

2863772 1 0 Nguyễn Anh Kiệt Nguyễn Anh Kiệt 10

2863794 1 0 FreeWinFreeWin 00

2863770 1 0 Lê Văn LựcLê Văn Lực 00

Match 10
View Details

2863771 1 0 Huỳnh Văn HảiHuỳnh Văn Hải 10

2863776 1 0 Võ Tài TríVõ Tài Trí 10

Match 11
View Details

2863795 1 0 FreeWinFreeWin 00

2863775 1 0 Trần Minh ThànhTrần Minh Thành 10

Match 12
View Details

2863796 1 0 FreeWinFreeWin 00

2863785 1 0 Phạm Đình VõPhạm Đình Võ 10

Match 13
View Details

2863797 1 0 FreeWinFreeWin 00

2863773 1 0 Vũ Quang MinhVũ Quang Minh 00

Match 14
View Details

2863781 1 0 Nguyễn tất lợiNguyễn tất lợi 10

2863780 1 0 Nguyễn Thanh HảiNguyễn Thanh Hải 10

Match 15
View Details

2863798 1 0 FreeWinFreeWin 00

2863784 1 0 Đỗ nguyễn trung namĐỗ nguyễn trung nam 10

Match 16
View Details

2863799 1 0 FreeWinFreeWin 00

+s
RO16
Best of 1

Spoiler Free 2863778 1 1 Nguyễn Văn NghĩaNguyễn Văn Nghĩa 00

Match 17
View Details

2863777 1 1 Trần Chí BảoTrần Chí Bảo 10

2863782 1 1 Đặng Minh HoàngĐặng Minh Hoàng 00

Match 18
View Details

2863787 1 1 Huỳnh Trung KiênHuỳnh Trung Kiên 10

2863774 1 1 Huỳnh Văn HuyHuỳnh Văn Huy 00

Match 19
View Details

2863769 1 1 Trần Vĩnh PhướcTrần Vĩnh Phước 10

2863768 1 1 Nguyễn Tấn KhoaNguyễn Tấn Khoa 00

Match 20
View Details

2863779 1 1 Nguyễn Minh DươngNguyễn Minh Dương 10

2863772 1 1 Nguyễn Anh Kiệt Nguyễn Anh Kiệt 10

Match 21
View Details

2863771 1 1 Huỳnh Văn HảiHuỳnh Văn Hải 00

2863776 1 1 Võ Tài TríVõ Tài Trí 10

Match 22
View Details

2863775 1 1 Trần Minh ThànhTrần Minh Thành 00

2863785 1 1 Phạm Đình VõPhạm Đình Võ 10

Match 23
View Details

2863781 1 1 Nguyễn tất lợiNguyễn tất lợi 00

2863780 1 1 Nguyễn Thanh HảiNguyễn Thanh Hải 10

Match 24
View Details

2863784 1 1 Đỗ nguyễn trung namĐỗ nguyễn trung nam 00

+s
Quarter-finals
Best of 1

Spoiler Free 2863777 1 2 Trần Chí BảoTrần Chí Bảo 10

Match 25
View Details

2863787 1 2 Huỳnh Trung KiênHuỳnh Trung Kiên 00

2863769 1 2 Trần Vĩnh PhướcTrần Vĩnh Phước 10

Match 26
View Details

2863779 1 2 Nguyễn Minh DươngNguyễn Minh Dương 00

2863772 1 2 Nguyễn Anh Kiệt Nguyễn Anh Kiệt 00

Match 27
View Details

2863776 1 2 Võ Tài TríVõ Tài Trí 10

2863785 1 2 Phạm Đình VõPhạm Đình Võ 00

Match 28
View Details

2863780 1 2 Nguyễn Thanh HảiNguyễn Thanh Hải 10

+s
Semi-finals
Best of 1

Spoiler Free 2863777 1 3 Trần Chí BảoTrần Chí Bảo 00

Match 29
View Details

2863769 1 3 Trần Vĩnh PhướcTrần Vĩnh Phước 10

2863776 1 3 Võ Tài TríVõ Tài Trí 10

Match 30
View Details

2863780 1 3 Nguyễn Thanh HảiNguyễn Thanh Hải 00

+s
Final
Best of 1

Spoiler Free 2863769 1 4 Trần Vĩnh PhướcTrần Vĩnh Phước 0

Match 31

2863776 1 4 Võ Tài TríVõ Tài Trí 0

+s
RO1
Best of 1

0 -

+s
3rd Place Match
Best of 1

2863777 4 0 Trần Chí BảoTrần Chí Bảo 00

Match 32

2863780 4 0 Nguyễn Thanh HảiNguyễn Thanh Hải 00

+s
3rd Place Match
Best of 1

0 -

DreamHack WCG Canda uPlayreal Altitude Gaming League North American Star League