Add a Timestamp


Local
UTC

E-mail

asdfasdf

League of LegendsBeer Cup #1

Embed these Brackets

RO32
Best of 1

2858729 NS ad17NS ad17 1

2858733 MrFullGaGaMrFullGaGa 0

2858732 Taooo Gank NèTaooo Gank Nè 1

2858727 Phế master yiPhế master yi 0

2858716 T2 Anh VanT2 Anh Van 1

2858744 taonamcoitaonamcoi 0

2858720 Chicken_supperChicken_supper 0

2858726 Đừng Gank TaoooĐừng Gank Taooo 1

2858742 bad p1ayerbad p1ayer 1

2858717 ˆˆT߈ˆTß 0

2858721 N ø t h i n g ˆN ø t h i n g ˆ 1

2858743 TF1 Winn1namiTF1 Winn1nami 0

2858730 WL abyssWL abyss 1

2858722 TTŠˇŠang ŠáøTTŠˇŠang Šáø 0

2858715 MÅrshmellØMÅrshmellØ 0

2858723 NétChùa...ChaienNétChùa...Chaien 1

2858731 Thái Đẹp TraiˆThái Đẹp Traiˆ 1

2858736 CTV ˆ Kiệt TạCTV ˆ Kiệt Tạ 0

2858735 ƒƒ Thręsh ƒƒƒƒ Thręsh ƒƒ 1

Match 10
View Details

2858724 Hytu13Hytu13 0

2858734 Crush On You TTHCrush On You TTH 0

Match 11
View Details

2858746 ƒƒthachzixƒƒƒƒthachzixƒƒ 1

2858719 Mèo lá chanhMèo lá chanh 1

Match 12
View Details

2858737 thiếu tiền nétthiếu tiền nét 0

2858740 Dương Gia Hân ˆDương Gia Hân ˆ 1

Match 13
View Details

2858738 crr giahuyˆˆcrr giahuyˆˆ 0

2858725 Trâm ơiTrâm ơi 0

Match 14
View Details

2858741 Max DogMax Dog 1

2858739 im lang tao gánhim lang tao gánh 0

Match 15
View Details

2858728 Khóc Cái Sự ĐờiKhóc Cái Sự Đời 1

2858718 ˆ KeroN ˆˆ KeroN ˆ 0

Match 16
View Details

2858745 caster Pelu DCScaster Pelu DCS 1

RO16
Best of 1

2858729 NS ad17NS ad17 0

Match 17
View Details

2858732 Taooo Gank NèTaooo Gank Nè 1

2858716 T2 Anh VanT2 Anh Van 1

Match 18
View Details

2858726 Đừng Gank TaoooĐừng Gank Taooo 0

2858742 bad p1ayerbad p1ayer 1

Match 19
View Details

2858721 N ø t h i n g ˆN ø t h i n g ˆ 0

2858730 WL abyssWL abyss 1

Match 20
View Details

2858723 NétChùa...ChaienNétChùa...Chaien 0

2858731 Thái Đẹp TraiˆThái Đẹp Traiˆ 0

Match 21
View Details

2858735 ƒƒ Thręsh ƒƒƒƒ Thręsh ƒƒ 1

2858746 ƒƒthachzixƒƒƒƒthachzixƒƒ 1

Match 22
View Details

2858719 Mèo lá chanhMèo lá chanh 0

2858740 Dương Gia Hân ˆDương Gia Hân ˆ 1

Match 23
View Details

2858741 Max DogMax Dog 0

2858728 Khóc Cái Sự ĐờiKhóc Cái Sự Đời 1

Match 24
View Details

2858745 caster Pelu DCScaster Pelu DCS 0

Quarter-finals
Best of 1

2858732 Taooo Gank NèTaooo Gank Nè 1

Match 25
View Details

2858716 T2 Anh VanT2 Anh Van 0

2858742 bad p1ayerbad p1ayer 0

Match 26
View Details

2858730 WL abyssWL abyss 1

2858735 ƒƒ Thręsh ƒƒƒƒ Thręsh ƒƒ 0

Match 27
View Details

2858746 ƒƒthachzixƒƒƒƒthachzixƒƒ 1

2858740 Dương Gia Hân ˆDương Gia Hân ˆ 0

Match 28
View Details

2858728 Khóc Cái Sự ĐờiKhóc Cái Sự Đời 1

Semi-finals
Best of 1

2858732 Taooo Gank NèTaooo Gank Nè 1

Match 29
View Details

2858730 WL abyssWL abyss 0

2858746 ƒƒthachzixƒƒƒƒthachzixƒƒ 0

Match 30
View Details

2858728 Khóc Cái Sự ĐờiKhóc Cái Sự Đời 1

Final
Best of 1

2858732 Taooo Gank NèTaooo Gank Nè 0

Match 31

2858728 Khóc Cái Sự ĐờiKhóc Cái Sự Đời 0

RO1
Best of 1

0 -

DreamHack WCG Canda uPlayreal Altitude Gaming League North American Star League